2.จงบอกความหมายของคำว่าเทคโนโลยี

ตอบ  เทคโนโลยี คือการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ  เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ  กฏเกณฑ์และหาทางทำให้เกิดประโยชน์  เทคโนโลยีจึงมีความหมายกว้าง เทคโนโลยีมิได้มีความหมายเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ที่ใช้ความรู้ วิธีการ หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้การดำเนินการ ต่าง ๆ บรรลุผล

           พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่า หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ ในการนำเอา