ข้อมูล(data)หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  บุคคล สิ่งของ อาจได้จากการสัมภาษณ์ การฟัง การอ่าน การสังเกต ข้อมูลทุกอย่างจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบของ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษร ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นข้อมูลทั้งสิ้น เช่น ราคาสินค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล ตัวอย่างสารสนเทศ เช่น เกรดเฉลี่ยของนักเรียนชั้นม.4/3 

  ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันคือ ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล เมื่อนำข้อมูลไปประมวลผล ข้อมูลที่ได้จะเป็นสารสนเทศ 

 ตัวอย่างความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ

  • ข้อมูล:เด็กหญิงนิดได้คะแนนวิชาภาษาไทย 80คะแนน
  • สารสนเทศ:เมื่อนำคะแนนไปเทียบเด็กหญิงนิดได้เกรดวิชาภาษาไทย 4