1. ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

ตอบ  ข้อมูล เป็นข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆหรือสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ตัวเลข

        หรือข้อความ  เป็นต้น ที่ยังไม่ผ่านการการประมวณผล  ขณะที่

        สารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวณผลแล้ว

        ตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศ

        ข้อมูล

          - มีนักเรียนจำนวน 500 คน

         - มีครูจำนวน 10 คน

        สารสนเทศ

        อัตรานักเรียนต่อครู = 500/10 = 50:1