เทคโนโลยี         หมายถึง    สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น  โดยใช้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ    กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆและหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์    และสารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้    เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

           คำว่า เทคโนโลยี นี้ ถึงแม้บ่อยครั้งจะใช้หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยใช้ความรู้ที่เพิ่งค้นพบหรือพัฒนาขึ้นมา แต่สิ่งประดิษฐ์โบราณ เช่น ล้อเกวียน นั้นก็นับเป็นเทคโนโลยี

                                                    

                                                                                อ้างอิง

                                                                        http://th.wikipedia.org