ในการดูแลผู้ป่วยประจำวัน การมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้รับริการมีความสำคัญ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทได้นำวิธีการค้นหาความเสี่ยงขณะที่ผู้ป่วยยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันและปรับปรุงแก้ไขได้ทันที โดยนำแนวคิด C3THER ลงสู่การปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีการจัดทำการ์ด C3THER มาใช้เป็นแนวทางในการ Preconference  ทุกวัน เพื่อให้สามารถค้นหาปัญหาและวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม จัดให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพทุกวันจันทร์ซึ่งได้มีการปฏิบัติอย่างสมำเสมอและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 ร่วมกับการทำ Discharge Planning อย่างเป็นระบบไปจนถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานโดยการประสานกับเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดยการทำ KM  ทำให้ได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมมากขึ้น