PMQA กระบวนการสู่การพัฒนาคุณภาพ

เคร่องมือPMQA
 • กระบวนการจัดการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) เกณฑ์คุณภาพมี 7 เกณฑ์
 • คือ 1.การนำองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.การให้ความสำคัญกับผ้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 4.การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
 • 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.การจัดกระบวนการ และ 7.ผลลัพธ์การดำเนินการ  จากการเตรียมรายละเอียดเพื่อทำWorkshop ให้กับท่านหัวหน้าทีม(ท่านผอ.ศูนย์) พบว่าเคร่องมือบริหารจัดการ(TOOLS)ที่สำคัญแต่ละด้าน ที่จะทำให้ PMQA สำเร็จ อาจใช้เครื่องมือช่วยดังนี้
 • หมวด1การนำองค์กร :Change Management
 • หมวด2การวางแผนฯ:Balanced Scorecard
 • หมวด3ผู้รับบริการฯ:Customer Relation Management
 • หมวด4การวัดวิเคราะห์:Benchmarking / Knowledge Management
 • หมวด5การมุ่งเน้นทรัพยากรฯ: Conpetency
 • หมวด6 การจัดกระบวนการ:Reengineering / 6 Sigma / Kaizen
 • หมวด7 ผลลัพธ์ฯ:Management Cockpit
 •      หวังว่าสมาชิกคงนำไปใช้บ้างแล้ว เครื่องมือตัวใด ใช้ได้ผลอย่างไรบ้างครับ

                     พิชัย

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)