• กระบวนการจัดการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) เกณฑ์คุณภาพมี 7 เกณฑ์
  • คือ 1.การนำองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.การให้ความสำคัญกับผ้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 4.การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
  • 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.การจัดกระบวนการ และ 7.ผลลัพธ์การดำเนินการ  จากการเตรียมรายละเอียดเพื่อทำWorkshop ให้กับท่านหัวหน้าทีม(ท่านผอ.ศูนย์) พบว่าเคร่องมือบริหารจัดการ(TOOLS)ที่สำคัญแต่ละด้าน ที่จะทำให้ PMQA สำเร็จ อาจใช้เครื่องมือช่วยดังนี้
  • หมวด1การนำองค์กร :Change Management
  • หมวด2การวางแผนฯ:Balanced Scorecard
  • หมวด3ผู้รับบริการฯ:Customer Relation Management
  • หมวด4การวัดวิเคราะห์:Benchmarking / Knowledge Management
  • หมวด5การมุ่งเน้นทรัพยากรฯ: Conpetency
  • หมวด6 การจัดกระบวนการ:Reengineering / 6 Sigma / Kaizen
  • หมวด7 ผลลัพธ์ฯ:Management Cockpit
  •      หวังว่าสมาชิกคงนำไปใช้บ้างแล้ว เครื่องมือตัวใด ใช้ได้ผลอย่างไรบ้างครับ

                     พิชัย