พฤติกรรมการบริหาร

พฤติกรรมการบริหาร

          วิเคราะห์เรื่องสั้นเชิงการบริหาร   กุญแจของนายท่านอยู่ไหน

  1.       พฤติกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาของ 2 ผู้บริหารจากเรื่องสั้น 

การบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารทั้ง  2    ถ้าหากเปรียบกุญแจ  คือ  ยุทธศาสตร์ในการนำพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย  เรื่องดังกล่าวได้สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริหารทั้งสองว่าเป็นผู้บริหารที่ เมื่อประสบปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จะแก้ปัญหาไม่เป็น  หลีกเลี่ยงปัญหา     หาสาเหตุต้นตอของปัญหาไม่พบ   หรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด  ซึ่งสะท้อนึ่งังาหมายของการดำเนินงาน ของผู้บริหารพฤติกรรมของผู้บริหารทั้งสองได้อีกว่าในการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นไม่มีจุดมุ่งหมาย หรือการวางแผนในการดำเนินงาน ยึดความสะดวกสบายในการดำเนินงานเป็นหลัก  ไม่นึกถึงผลสำเร็จของงานและเป้าหมายของการดำเนินงาน ว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่

                แนวคิดลักษณะของพฤติกรรมการบริหารงานจัดการที่ดี 

 

1.      การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

2.      ต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญ

3.      ต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน

4.      ต้องมีลักษณะการดำเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม

5.      ต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล  2  คนขึ้นไป  และเป็นการร่วมมือดำเนินการอย่างมีเหตุผล

6.      ต้องอาศัยร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์

7.      มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

8.      การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

 

 2.   แนวคิดการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศในสถานศึกษา

 

 

                ในการบริหารจัดการใดๆ ก็ตาม จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการ ก็คือการดำเนินงานเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินกิจกรรมขององค์การนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้นำขององค์การจะต้องมีทักษะกลยุทธ์หรือเทคนิควิธีต่างๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อการนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ และสามารถแข่งขันกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี จึงต้องทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจอย่างที่สุด โดยเฉพาะในยุคแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่นปัจจุบันการจะทำให้เกิดคุณภาพในองค์การนั้น จำเป็นยิ่งที่ผู้นำขององค์การจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการได้อย่างแท้จริง มีเทคนิควิธีในการนำพาองค์การไปสู่คุณภาพตามเป้าหมายให้ได้ โดยมีผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่องค์การ จึงจะทำให้องค์การนั้นเกิดสัมฤทธิผลและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ขององค์การที่วางไว้และประสิทธิผลขององค์การจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีการทำงานที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรหรือสมาชิกในแต่ละฝ่าย ซึ่งอยู่ภายในแต่ละองค์การนั่นเอง

 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีนั้น  สิ่งที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก  คือ       การวางแผน  เพราะว่าการวางแผนถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้หน่วยงานสามารถสรรหาหนทางก้าวเดินที่เหมาะสมและเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร บุคลากร  พร้อมทั้งคิดหาทางหนีที่ไล่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ยิ่งหน่วยงานมีการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบ และเป็นระบบมากเพียงใด ก็จะสามารถลดเขี้ยวเล็บการทำลายของการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่านั้นระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ

ระบบสารสนเทศที่ออกแบบสำหรับผู้บริหาร เช่นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการสนับสนุนตัดสินใจหรือระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารจะเอื้ออำนวยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้

                การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการศึกษาการศึกษาเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ จึงได้มีการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาองค์ประกอบและวิธีการต่าง ๆทำให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งต่างก็ให้ความสำคัญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการนำเอาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้าไปใช้ในสถานศึกษา สถานศึกษาใดที่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ต้องขวนขวายจัดหามา แต่การใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่านั้นจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้และมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงจะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริง           

ลักษณะที่ดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้องแม่นยำ   มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล   สะดวกในการเข้าถึงสามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์หรือทันต่อเวลา  คุ้มราคา  มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย   ตรวจสอบได้   และสอดคล้องกับความต้องการใช้

 

 

 

       บรรณานุกรม

 

วิชาการ,กรม. (2539).  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา.   คู่มือการ

                พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

สามัญศึกษา, กรม. (2538).  การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรม

                สามัญศึกษา.  กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา.

สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ.(2537). ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบัติในการจัดระบบ

                สารสนเทศระดับโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: มปพ.

อธิปัตย์       คลี่สุนทร. (2546). แผนหลักใช้  ICT  เพื่อพัฒนาการศึกษา : ความฝันที่ไปถึงได้.

                      

  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

หมายเลขบันทึก: 300822, เขียน: 25 Sep 2009 @ 19:59 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 09:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ..

และรูปแบบที่ผู้นำควรใช้ในการบริหารงานคือหลักของการแบบบริหารแบบประชาธิปไตย

เน้นการมีส่วนร่วม และบริหารงานแบบมุ่งทั้งงานและมุ่งทั้งคนด้วยนะค่ะ

ท้ายสุด ยินดีที่ได้รู้จักค่ะส.อ.สุพรชัย รจนัย

เขียนเมื่อ 

เรียน ส.อ.สุพรชัย

ศาสตร์แห่งการเปรียบเสมือนป่าดงดิบ สิ่งเราเรียนศาสตร์การบริหารเป็นเพียงป่าละเมาะ

หากเราจะเดินเข้าป่าลึกได้ต้องใช้ศิลปะที่ต้องใช้ประสบการณ์และจินตนาการผ่านศาสตร์

(จำคำพูดของ ผศ เกษม บุญรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาเล่าต่อ)

นายสายลม มณีทอง
IP: xxx.157.185.211
เขียนเมื่อ 

สวัดดีครับอาจายร์สุดที่รักของนักเรียนชั้น ม.6 รุ้นที่ 9 สําบายดีบ่ครับ รักและเป็นห่วงครับ จากเด็ก จ.ภ.ค