มยุรี

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

            

2549  ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน

             การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  ครูต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

      สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น

     1. ปรับการเรียน

          ผู้เรียน.....ปรับการเรียน   โดย                        

          - รู้จักคิดวิเคราะห์

          - แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่

          - อ่านเร็ว  อ่านคล่อง  อ่านเป็น  รักการอ่าน

          - ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสื่อสารทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ

          -  ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

          - มีวินัย  มีความรับผิดชอบ

           ครูเปลี่ยนการสอน  โดย

         - ใช้คำถามและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

         - จัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา ลดการท่องจำ

         - ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้

         - ใช้แหล่งเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

         - ใช้วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

         - จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

         - วัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อการพัฒนาผู้เรียน และตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

         - พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มยุรี แสงชาติ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 30073, เขียน: 21 May 2006 @ 23:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

2549  ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน  น่าสนใจ และนำไปปฏิบัติคะ

http://gotoknow.org/todsaporn