ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
 
  1. ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท
  2. เด็ก คนละ 10 บาท
  3. กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  4. กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก
  5. รถจักรยาน 10 บาท/คัน
  6. รถจักรยานยนต์ 20 บาท/คัน
  7. รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท/คัน
  8. รถยนต์ 6 ล้อ 100 บาท/คัน
  9. รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้อ 200 บาท/คัน