วันนี้ข้าพเจ้าขอนำเรื่องการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ตอนเรียนปริญญาโท เอกพลศึกษามหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาเล่าสู่กันฟัง

          สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูพลศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา  2546  มีผลของการศึกษาที่สามารถนำเสนอได้ดังนี้  คือ
          ผลของการศึกษาสภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูพลศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา  2546 ในภาพรวม  พบว่า  ครูพลศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  จำนวน  164  คน  ครูพลศึกษาชาย  124  คน คิดเป็นร้อยละ  75.60  ครูพลศึกษาหญิง  จำนวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.40 ประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 10 ปี  จำนวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.30 ประสบการณ์ในการสอนระหว่าง  10 – 20 ปี    จำนวน  63  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.40  ประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่  21 ปีขึ้นไป  จำนวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.20 มีข้อค้นพบในแต่ละด้านดังนี้
          1.  สภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูพลศึกษาโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  ปีการศึกษา  2546  พบว่า 
               1.1  ครูพลศึกษาเพศชาย  อยู่ในระดับ  ใช่   ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน  คือ 
                      1.1.1   ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  65.87 
                      1.1.2   ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.47  1.1.3   ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.95
1.1.4   ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
65.08        
               1.2  ครูพลศึกษาเพศหญิง  อยู่ในระดับ  ใช่   ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน  คือ  
                      1.2.1    ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  71.40 
                      1.2.2    ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.75 
                      1.2.3    ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.57
และอยู่ในระดับ  ไม่ใช่  คือ
                      1.2.4    ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
51.00
                1.3  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า  10  ปี  อยู่ในระดับ  ใช่   ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  คือ 
                       1.3.1   ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  67.62 
                       1.3.2   ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.57 
                       1.3.3   ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.55
                       1.3.4   ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.55
               1.4  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง  10  -  20  ปี  อยู่ในระดับ  ใช่       ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  คือ 
                       1.4.1   ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  65.60 
                       1.4.2   ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.41 
                       1.4.3   ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.99
                       1.4.4   ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 82.99
               1.5  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่  21  ปี  ขึ้นไป  อยู่ในระดับ  ใช่        ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  คือ 
                       1.5.1   ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  68.35  
                       1.5.2   ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.06
                       1.5.3   ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.03
                       1.5.4   ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 56.22

ยังมีต่อแล้วจะมานำเสนอต่อในโอกาสหน้าครับผม