การประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และปิดท้ายด้วยศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2549 ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 มี ดร.จตุรพร  รักษ์งาร เป็นประธาน และ อ.เอกรินทร์  ชุลีกร เป็นกรรมการ และชุดที่ 2 มี ผศ.ดร.นงนุช  โอบะ  เป็นประธาน  และ ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท เป็นกรรมการ  โดยมีการประเมิน 3 องค์ประกอบ (1,9 และ 10) รวม 13 ดัชนี

       จากการทำหน้าที่ดังกล่าว คิดว่าเป็นกำไรแห่งความรู้อย่างยิ่ง ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าศูนย์วิทยบริการมีการพัฒนาตนเอง โดยอาศัยการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักเรื่องการประกันคุณภาพ ซึ่งดูได้จากการเขียนรายงานการประเมินตนเอง การจัดเตรียมและระบบการจัดเอกสารสำหรับผู้ประเมินตรวจสอบ เป็นระบบการจัดการที่เกิดจากการปฏิบัติจริง และที่สำคัญ แนวคิดและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ มีความสำคัญยิ่งต่อการประกันคุณภาพการศึกษา    นอกจากนี้ยังได้แอบจดจำเทคนิค วิธีการและกลวิธีในการสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นประโยชน์และใช้ในการพัฒนาหน่วยงานได้อีกด้วย