ข้อความเหล่านี้มาจากเอกสารประกอบการประชุมโครงการ half  by  three (ขออนุญาติตั้งไปก่อน)ซึ่งเป็นโครงการที่จะลดการติดเชื้อเอดส์ให้เหลือเพียงครึ่งเดียวใน3ปี

จากการศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาและการใช้แบบจำลองเพื่อคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี2548มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 16,500ราย โดยจำแนกสัดส่วนการติดเชื้อรายใหม่ตามช่องทางและกลุ่มประชากรดังนี้

กลุ่มหญิงที่ติดเชื้อจากสามีหรือคู่รัก   39%

     ชายทีติดจากภรรยาหรือคู่รัก        10%

     ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย          22%

     ชายเที่ยวหญิงบริการทางเพศ       11%

     หญิงขายบริการทางเพศ               4%

     ผู้ติดยาเสพติดเข้าเส้น                   6%

กลุ่มคนทั่วไปที่ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราว(โดยเฉพาะวัยรุ่น)

                                                      7%

การกำหนดยุทธศาสตร์หลักในการป้องกัน

1     ป้องกันในกลุ่มสามีภรรยาหรือคู่รักที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดติดเชื้อ

2     ป้องกันในกลุ่มชายรักชาย

3     ป้องกันในกลุ่มหญิงขายบริการและชายนักเที่ยว

4     ป้องกันในกลุ่มยาเสพติดเข้าเส้น

5     ป้องกันในกลุ่มวัยรุ่น

จะเห็นว่าประมาณ50%เกิดในกลุ่มที่ไม่ได้ขายบริการทำให้เราต้องเน้นการใช้ถุงยางในการมีเพศสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มที่ติดเชื้อและในกลุ่มที่เราไม่ทราบผลเลือด   การเปิดเผยผลเลือดยังมีความสำคัญ