หายไป..เพราะพากันทำ KM

          ไม่ได้เข้ามาเขียน Blog เป็นเวลานานหลายวันมาก ๆ ด้วยภาระงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน แต่ก็ไม่ได้ทำงานหลุดไปจาก KM เสียเลย ต้องขอโทษคณะวิจัยด้วยค่ะ ที่ทำให้ท่านผิดหวังไม่ได้พบเราใน Blog บ่อย ๆ ตามคาด ในส่วนของโรงเรียน...คิดว่าคงยุ่งอยู่กับช่วงเวลาเปิดเทอม ก็จะคอยเตือนให้ได้เข้าพบกันบ่อย ๆ ค่ะ เอาเป็นว่าถือโอกาสนี้ได้บอกเล่ารวบยอดว่า ที่หายไปหลายวันนั้นไปทำอะไรเกี่ยวกับ KM มาบ้างนะคะ

          เมื่อวันที่ 10-11 พ.ค.49 ได้พาคุณครูซึ่งเป็นตัวแทนของครูผู้นำพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (RTC) 14 เครือข่าย ๆ ละ 2 คน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ การศึกษาพิเศษ และการบริหารจัดการศึกษา นอกจากนั้นก็เป็นตัวแทนของคุณครูในโรงเรียน 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ (ชื่อยาวมาก..อยากให้ท่านคณะวิจัยได้บัญญัติคำสั้นๆ ใช้เรียกชื่อโครงการนี้จังค่ะ..) รวม ๆ แล้วราว 40 คน ไปเรียนรู้การทำบทบาท "คุณอำนวย" และ "คุณลิขิต" ที่มูลนิธิข้าวขวัญ ต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีผอ.เดชา และพี่จิ๋ม-จันทนาพร้อมคณะของข้าวขวัญ เป็น "คุณอำนวย" ให้กับ "คุณอำนวย" อย่างพวกเรา วันแรกเราได้ร่วมเรียนรู้ไปกับนักเรียนชาวนา และมีการเชื่อมโยงเข้ากับงานของเราเองในวันที่สอง อันที่จริงหลาย ๆ คน เชื่อมโยงได้ตั้งแต่วันแรกแล้ว พอกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ชัดเจนแจ่มแจ๋วขึ้น ต้องขอบคุณข้าวขวัญกัลยาณมิตรคนใหม่ของเรา ซึ่งรับปากว่าหากมีอะไรช่วยเหลือกันได้ เราคนสุพรรณด้วยกันก็จะไม่ทิ้งกัน (ทั้งที่เราก็เห็นว่าข้าวขวัญงานเยอะมาก พี่ ๆ น้อง ๆ ก็จะไม่ค่อยว่างก็ตาม) จบท้ายด้วยงานนี้ ทั้ง RTC ทั้งตัวแทนโรงเรียนต่างก็ตกปากรับคำจะไปขยายผลการทำงานต่อ คราวนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเราเองที่จะต้องตามไปดูพวกเขา และคอยหาโอกาศเปิดเวทีให้ทั้ง 40 คน ได้กลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการที่ดีในการทำงานขยายผลของพวกเขา

                          

          ส่วนในวันที่ 16 พ.ค.49 ผอ.อนุสรณ์ ได้นัดให้หัวหน้ากลุ่มงานของ สพท.สพ.2 ทุกกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ พูดคุยเรื่องการกำหนดหัวปลา ของ สพท.สพ.2 พวกเราเข้าวงพูดคุยและได้ข้อสรุปว่าหัวปลาควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเขตฯ จากนั้นเราก็ช่วยกำหนดจนได้หัวปลาดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    การสร้างโอกาสให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    
หัวปลาสนองตอบยุทธศาสตร์   ดังนี้
           1.1 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
      หัวปลาย่อย  ประกอบด้วย
                   1.1.1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
                   1.1.2 การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

                   1.1.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน
          1.2 การพัฒนาระบบการรับนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
หัวปลาสนองตอบยุทธศาสตร์   ดังนี้
          2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
     หัวปลาย่อย  ประกอบด้วย
                    2.1.1 การพัฒนาหลักสูตร
                    2.1.2 การพัฒนาครู     
                            2.1.2.1 การกระตุ้นให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
                            2.1.2.2 การส่งเสริมครูให้จัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข
                            2.1.2.3 การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการคิดของผู้เรียน
                            2.1.2.4 การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
                    2.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                    2.1.4 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
                           2.1.4.1 การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
                    2.1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Assessing Learning)
2.2  พัฒนาระบบบริหารและนิเทศการศึกษา
ด้านระบบบริหาร
                      หัวปลาย่อย  ประกอบด้วย
                    2.2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา
                    2.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
                             2.2.2.1 การลดขั้นตอน
                             2.2.2.2 การควบคุมภายใน
                             2.2.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
                             2.2.2.4 การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
                             2.2.2.5 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
                    2.2.3 การพัฒนาระบบICTเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
                    2.2.4 การพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน
                    2.2.5 การจัดโครงสร้างและระบบงานขององค์กร
                             2.2.5.1 การสร้างเครือข่ายการทำงาน (Networking)
                                        2.2.5.1.1 การประสานงาน
                                        2.2.5.1.2 ภายในองค์กร
                                        2.2.5.1.3 ภายนอกองค์กร
                    2.2.6 การพัฒนาทีมงาน (Teamwork)
                    2.2.7 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                    2.2.8 การพัฒนาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    2.2.9 การควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงาน
                    2.2.10 การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน
                    2.2.11 การบริหารงบประมาณ
                             2.2.11.1 การจัดสรรการสนับสนุน
                             2.2.11.2 การประหยัดงบประมาณ
                             2.2.11.3 การใช้งบประมาณให้คุ้มค่า
 นิเทศการศึกษา
                   2.2.12 นิเทศภายในโรงเรียน
                   2.2.13 นิเทศการจัดการเรียนรู้
                   2.2.14 นิเทศทางไกล
                   2.2.15 นิเทศทางตรง
2.3 ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                   2.3.1 หลากหลายเทคนิควิธีการดึงชุมชนสู่สถานศึกษา


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
          3.1 การส่งเสริมให้โรงเรียนและครูจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการให้นักเรียน
                   3.1.1 การวัดแววอัจฉริยะ
                   3.1.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยะภาพ
          3.2 จัดเวทีส่งเสริมความรู้และความสามารถของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

                                               -------------------------

          ตอนนี้เราก็เร่งเตรียมงานใหญ่ของเขต ที่จะจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 6 มิ.ย.49 นี้ มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การประกวดโครงงานคุณธรรม ประกวดหนังสือเล่มเล็กเทิดพระเกียรติในหลวง การประกวดภาพวาดระบายสี การประชันเพลงอีแซว "เรารักพ่อหลวง" การแสดงดนตรีไทย-ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์-เพลงลูกทุ่ง ฯลฯ

          ชึ่งงานในลักษณะนี้เราชาว สพท.สพ.2 เคยมีประสบการณ์ในการจัดงานมาหลายครั้ง ในวันที่ 22 พ.ค.49 นี้  เราก็นัดผู้มีประสบการณ์ฝ่ายต่าง ๆ มาทำ KM กัน เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์/วิธีการ/รูปแบบการจัดงานที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและมีความลงตัว...ตอนนี้ไม่ว่าเราจะหยิบจับงานใดก็จะพยายามใช้กระบวนการ KM เข้าจับ...ทำไปเรื่อย ๆ หวังให้ซึมเข้าไปอยู่กับการทำงานอยู่เป็นประจำ...เท่าที่เล่ามานี้จะเข้าท่าเข้าทาง KM กับเขาหรือเปล่านะ... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกสะท้อนคิดความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 

วันนี้คณะวิจัยโครงการชื่อยาว ก็ประชุมกันและก็มีการกล่าวถึง blog ในชุมชนของเราที่เกิดขึ้นมาก มากกว่าที่คาดหมาย

อ่านประเด็นยุทธศาสสตร์แล้วทำให้เห็นภาพว่าเรายังมีผู้บริหารและครูอาจารย์ที่ตั้งใจทำงานอีกมากมายค่ะ