นวัตกรรม“ธนาคารขยะรีไซเคิล”

คุณหวัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“ธนาคารขยะรีไซเคิล”

นวัตกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิล
                จากการดำเนินเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทั่วไปของโรงพยาบาล เนื่องจากในสภาพปัจจุบันโรงพยาบบาลวังม่วงสัทธรรมได้ส่งขยะทั่วไป ไปกำจัดโดยเทศบาลตำบลวังม่วง โดยที่ไม่มีการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ทำให้มีปริมาณขยะที่ออกไปสู่ชุมชนมากและอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนในอนาคตได้
                ทางทีมงานได้แก้ปัญหาในการลดปริมาณขยะทั่วไปของโรงพยาบาลที่เกิดจากสำนักงานและบ้านพักของโรงพยาบยาลโดยการคัดแยกขยะทั่วไปเป็น 2 ประเภทดังนี้
                1.ขยะทั่วไปที่นำไปรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ  กระป๋องน้ำอัดลม ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
                2.ขยะทั่วไปที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น เศษอาหาร เศษถุงพลาสติก

                ซึ่งในการรวบรวมขยะรีไวเคิลออกจากขยะทั่วไปนั้น ทางทีมงานได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น เพื่อ
                1.เป็นสถานที่รวบรวมขยะรีไซเคิล
                2.เป็นสถานที่เปิดบัญชีและรับฝากขยะรีไวเคิลจากสมาชิก
                3.เป็นตัวกลางในการนำขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย
                4.เป็นสถานที่รับจ่ายเงินให้แก่สมาชิก
                5.เป็นสถานที่ ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เนื่องจากมีคณะกรรมการดำเนินงานในธนาคาร
                 6.สร้างความสามัคคีในโรงพยาบาลในการร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องขยะ
                  จึงถือได้ว่า ธนาคารขยะรีไวเคิล ของโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการแก้ปัญหาเรื่องขยะทั่วไปของโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                              ……………………………………………………..


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขาภิบาลฯและโรคติดต่อความเห็น (1)

Patty
IP: xxx.121.48.122
เขียนเมื่อ 
 ขอเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกัยการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลไดไหม