ของฝากจากนายเฟิสท์และการประชุมจากเครือข่ายความร่วมมือทาง LIb/IT


Slide การประชุมเครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ด้วยไอซีที : การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของศวท.

น้องเฟิสท์ จนท. สารสนเทศ กระซิบบอกว่ามีการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของศวท. หรือ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 17-18 กันยายน 2552 ที่ห้องฟอร์จูนแพลทินั่ม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กท. "ผมอยากไป" เพราะเรื่องราวเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานห้องสมุดมาก จะลองขอผู้บริหารดู ถ้ายังงัยผมลาไปเลยยังได้...แสดงว่าเรื่องราวของการประชุมคงน่าสนใจจริงๆ...และผู้บริหารก็สนับสนุนให้น้องได้เข้าไปร่วมการประชุมในครั้งนี้

Image

 

กลับมาสัปดาห์นี้ยังไม่มีเวลาคุยกันกับน้องเค้า

แต่สิ่งที่เค้าเอามาฝากเรา...

เป็นสไลด์ที่เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีในงานห้องสมุดต่างๆ ซึ่งทาง ศวท. เอาขึ้นเผยแพร่บนเว็บ ก็เลยขอนำมาประชาสัมพันธ์ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ในแวดวงห้องสมุด ว่างๆ แวะมาดูนะคะที่ และยืนยันได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานห้องสมุดจริงๆ

 http://www.slideshare.net/group/stksseminar2552/2

ขอบคุณน้องชายนายเฟิสท์ ที่เอาเรื่องเล่ามาบอกต่อนะคะ

หัวข้อ การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๒ ศวท.
เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ด้วยไอซีที
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
ณ ห้อง ฟอร์จูนแพลทินัม โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐   

ลงทะเบียน

 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ 
กล่าวเปิดการประชุมประจำปี ๒๕๕๒ ศวท.
  โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๐๙.๒๐- ๐๙.๕๐ 
บรรยายพิเศษ เรื่อง จะเรียนจะสอนอย่างไรให้เป็นบรรณารักษ์ ๒.๐
 

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 ๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐    

รับประทานอาหารว่าง

 ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐      เสวนาเรื่อง โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร
  ร่วมเสวนาโดย
  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (แทน)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
  นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.อังสนา ธงไชย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐    
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕
บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาผลงานวิจัยขององค์กร
  โดย อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐    วิเคราะห์เทคโนโลยีโลก ด้วยแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)
  โดย นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐    พักรับประทานอาหารว่าง
 ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐   
เสวนาเรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่
  ร่วมเสวนาโดย 
  รศ.อังสนา ธงไชย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อาจารย์สมฤทัย ขจรรุ่งเรือง
ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
  ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ :: เอกสารเพิ่มเติม
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ดำเนินรายการโดย
  นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐
เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และการบริการสารสนเทศในยุคดิจิทัล : มาตรฐานสื่อดิจิทัลประเด็นสำคัญสำหรับคลังความรู้ดิจิทัล
  โดย นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ๑๗.๐๐ Luck draw

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐    
ลงทะเบียน
 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐    
โครงการห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติ
  โดย  นายไกลก้อง  ไวทยาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐    
ห้องสมุดกับการแปลภาษาออนไลน์ บริการเสริมมูลค่าของห้องสมุด
  โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐    
เอกสารดิจิทัลกับการเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons
  โดย นายชิตพงษ์  กิตตินราดร 
โครงการ Creative Commons ประเทศไทย
 ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐    
กฎหมายลิขสิทธิ์ ประเด็นทางดิจิทัลที่บรรณารักษ์ ควรทราบ :: เอกสารเพิ่มเติม
  โดย อาจารย์เขมะศิริ นิชชากร
ส่วนส่งเสริมงานลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐    
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ ห้องสมุดอัตโนมัติฟรีได้ไม่ยาก จากงานวิจัยสู่บริการ
  โดย นายประสิทธิชัย   เลิศรัตนเคหกาล
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ (ปัจจุบันย้ายมาประจำที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ)
  โดย  อาจารย์ยุทธนา  เจริญรื่น
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐    
Wake up with 2D Barcode
  โดย นายศิโรตม์   ตุลสุข
บริษัท media factory จำกัด 
(เจ้าของ QR Code Magazine ฉบับแรกของไทย)
 ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐    
พักรับประทานอาหารว่าง
 ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐    
ต่อยอด OSS กรณีศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ
  โดย  นายสัมพันธ์  ระรื่นรมย์ บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด
 ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ STKS Open Flash e-Book
  โดย นายบุญเกียรติ  เจตจำนงนุช
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐    
ปิดการสัมมนา / Lucky draw

 

 

หมายเลขบันทึก: 299433เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2009 12:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 20:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
 • สวัสดีค่ะ
 • อะไรที่แปลกใหม่ ก็น่าสนใจนะคะ
 • ---
 • เลยไม่ได้เจอกันวันที่ 18 ก.ยค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

blog น้องตุ่นสวยงาม วัยรุ่นจัง ^-^

ได้ข่าวสัมมนานี้จากจนท stks เหมือนกัน แต่รู้ทีหลังเพราะมันผ่านไปแล้ว

แวะมา download slide ไปอ่าน และจะบอกว่า ที่หอสมุด ม.นเรศวร มีน้องนักคอมพิวเตอร์ชื่อเฟิร์สเหมือนกันเลยล่ะค่ะ ^-^

 • ขอบคุณพี่ มณีแดง คนสวย แซ่เฮ นะคะที่แวะมาทักทาย
 • น่าเสียดายนะคะ ที่พี่ๆ น้องมาขอนแก่นกันเยอะ...
 • แต่ตุ่นแว๊บไปไม่ได้เลย ...
 • คงมีโอกาสได้เจอกันบ้างนะคะ...
 • ขอบคุณ พี่ปุ๊ก moonlight ที่ชม Blog ...ไม่อยากบอกเลยว่าวัยรุ่นเหมือนเจ้าของ blog แหละ...อิอิ (พูดไม่อายใครเลย)
 • ดีใจ ในสิ่งที่เอาบอกต่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น คงทำให้ g2k บรรลุวัตถุประสงค์
 • และจะเล่าให้น้องชายนายเฟิสท์ฟังว่า...มีคู่แท้

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี