ยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล ผู้ตรวจประเมินของ สมศ. ด้วยความยินดียิ่งที่กรุณามาตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร