วิธีแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว

วิธีแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว ความสุขอันชอบด้วยธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบ้านควรทำให้เกิดแก่ตนอยู่เสมอเรียกว่า “สุขของคฤหสถ์”
ปัญหาครอบครัว

สาเหตุของปัญหา

ก. ความตึงเครียดในครอบครัว

           - เนื่องจากค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการ

           - เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ

           - ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง

           - การทำงานของภรรยานอกบ้าน

           - การมีอาชีพที่ต่างกันไปของสมาชิกในครอบครัว

           - ความผิดหวังในตัวภรรยาหรือสามี

ข. การขัดแย้งกันในครอบครัว

           การขัดกันในครอบครัวอาจแยกออกได้ ๒ลักษณะ คือ การขัดกันทางส่วนตัว (Personal Conflict)
กับการขัดกันโดยทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Conflict)

           ๑. การขัดกันโดยทางส่วนตัว เป็นการขัดกันทางด้านบุคลิกภาพ

                      ๑. ด้านอารมณ์
                      ๒. แบบของความประพฤติของคู่สมรส
                      ๓. บทบาท
                      ๔. ค่านิยม สามีภรรยาอาจได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาในลักษณะที่แตกต่าง
                      ๕. ความรักรวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศ

           ๒. การขัดกันทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัวจะเกิดการขัดแย้งกันเนื่องจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้

                      ๑. การขัดกันทางด้านวัฒนธรรม
                      ๒. ฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
                      ๓. การขัดกันในเรื่องอาชีพ
                      ๔. การทำงานของฝ่ายหญิง
                      ๕. การว่างงาน
                      ๖. ปัญหาอื่น ๆ

ค. การหย่าร้าง

           การหย่าร้างของคู่สมรสในต่างสังคมกัน ย่อมมีอัตราแตกต่างกันไป ทั้งนี้เพราะความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม และค่านิยม อย่างเช่น ในสังคมที่นับถือศาสนานิกายโรมันคาทอลิก อัตราการหย่าร้างจะต่ำกว่าในสังคมที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์และคนที่อยู่ในชนบทซึ่งมีอาชีพทางการเกษตร ย่อมมีการหย่าร้างน้อยกว่าคนในเมือง Scarpitti พบว่าใน ปี ค.ศ. 1971 ในสหรัฐอเมริกา อัตราการหย่าร้างของชาวชนบทมี ๑.๘ ต่อ ๑,๐๐๐ คน ในขณะที่อัตราการหย่าร้างในเมืองเป็น ๕.๓ ต่อ ๑,๐๐๐ คน

           การหย่าร้างของคู่สมรสอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

           ๑. เนื่องจากความมีอิสระเสรีภาพทัดเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย ทำให้หญิงมีอิสระในการตัดสินปัญหาของตนเอง

           ๒. สภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

           ๓. มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทำให้ความคิดอ่านของคนค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไป

           ๔. หญิงมีงานทำไม่ต้องพึ่งสามีในทางเศรษฐกิจ

           ๕. ความคิดในเรื่องการหย่าร้างในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมีมากกว่าแต่ก่อนและยังมีกฎหมายที่ทำให้การหย่าร้างเกิดขึ้นได้ง่าย

 

ผลของปัญหาครอบครัว

           ๑. ทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน

           ๒. บุคลิกภาพและสุขภาพกาย สุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว

           ๓. ทำให้เกิดการค้าประเวณี

           ๔. ทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่น

           ๕. ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ

           ๖. ครอบครัวมีปัญหา

 

วิธีการป้องกันแก้ไข

           การป้องกันปัญหาครอบครัว จะต้องคำนึงถึงทั้งตัวบุคคลในครอบครัว และสิ่งแวดล้อมภายนอก หลักในการป้องกันควรคำนึงถึง

           ๑. การเลือกคู่ครองที่ดี

           ๒. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

           ๓. แสดงบทบาทตามสถานภาพของตน

           ๔. ยึดมั่นในคุณธรรมสำหรับผู้ครองเรือน

           ๕. ให้การศึกษาอบรม

ปัญหาความตึงเครียดในครอบครัว วิธีการแก้ไขอาจกระทำโดย

           ๑. การขอคำปรึกษาแนะนำจากหน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวเพื่อจะได้ใช้เป็นตัวกลางในการปรับตัวเข้าหากัน

           ๒. การปรึกษาหาทางปรับตัวเข้าหากัน โดยทั้ง ๒ ฝ่ายยินดีจะฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง

           ๓. การหันไปพิจารณาคำสอนทางศาสนา

           ๔. การหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ซึ่งจะใช้เป็นวิธีท้ายสุด

 

ปัญหาครอบครัวแตกแยก

          หญิงดูหมิ่นสามีย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความแตกแยกในครอบครัวด้วยเหตุ ๘ ประการคือ : -

 
๑.
ทลิทฺทตา เพราะสามีเป็นคนยากจน
       
 
๒.
อาตุรตา เพราะสามีเป็นคนกระเสาะกระแสะ
       
 
๓.
ชิณฺฌตา เพราะสามีเป็นคนแก่เฒ่า ชรากาล
       
 
๔.
สุราโสณฺฑตา เพราะสามีเป็นนักเลง
       
 
๕.
มุทฺธตา เพราะสามีเป็นคนโง่เขลา เบาปัญญา
       
  ๖. ปมตฺตา เพราะสามีเป็นคนมัวเมา ประมาท
       
  ๗. สพฺพกิจฺเจสุ อนุวตฺตนตา เพราะสามีทำงานคล้อยตามในกิจทุกอย่าง
       
  ๘. สพฺพธนมนุปฺปาเทน เพราะสามีไม่ทำงาน ให้ทรัพย์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ขุททกนิกายชาดก พระสูตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๘/๓๐๓/๑๑๕

 

วิธีแก้ปัญหา

          หลักการแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่าผู้หญิง ( มาตุคาม ) ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม คุณสมบัติ ๔ ประการชื่อว่าเป็นผู้กำชัยชนะ ครองใจสามีไว้ได้คือ

 
๑.
สุสํวิหิตกมฺมนฺโต เป็นผู้จัดการงานดี
       
 
๒.
สงฺคหิตปริชโน สงเคราะห์คนข้างเคียง
       
 
๓.
ภตฺตุ มนาปํ จรติ ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี
       
 
๔.
สมฺภตํ อนุรกฺขติ รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้

อังคุตตรนิกาย อัฎฐกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓/๑๓๙/๒๗๕

 

วิธีแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว

 

 
๑.
สมฺมานนาย ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา
       
 
๒.
อวิมานนาย ด้วยไม่ดูหมิ่น
       
 
๓.
อนติจริยาย ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ
       
 
๔.
วิสฺสริยโวสฺสคฺเคน ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้
       
 
๕.
อลงฺการานุปฺปทาเนน ด้วยให้เครื่องประดับตกแต่ง

ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค พระสูตตันปิฎกเล่ม ๑๑/๒๐๑/๒๐๔

 

ศรีภรรยา

          ภรรยาที่ดีต้องมีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้ : -

 
๑.
ทลิทฺที ทลิทสฺส เมื่อสามีขัดสน ก็ขัดสนด้วย
       
 
๒.
อฑฺฒา อทฺฒสฺส เมื่อสามีมั่งคั่ง ก็พลอยมั่งคั่งด้วย
       
 
๓.
กิตฺติมา เมื่อสามีมีชื่อเสียง ก็มีชื่อเสียงด้วย

ขุททกนิกายชาดก พระสูตตันตปิฎกเล่ม ๒๗/๕๘๑/๑๔๑

 

คู่ครองที่ดี

          พื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำให้อยู่ครองเรือนอยู่กันได้ยืดยาวเรียกว่าสมชีวิธรรมมี ๔ ประการคือ

          ๑. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน หนักแน่นเสมอกัน ปรับตัวเข้าหากันลงกันได้

          ๒. สมสีลา มีศีลเสมอกัน คือความประพฤติ จรรยามารยาท พื้นฐานการ สอดคล้องไปกันได้

          ๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีใจกว้าง พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

          ๔. สมปัญญา ปัญญาสมกัน รู้เหตุรู้ผลเข้าใจกันอย่างน้อยพูดกันรู้เรื่อง ( องฺ จตุกฺก ๒๑/๕๕ )

วิธีแก้ปัญหา ลักษณะของครอบครัวที่ดี (ปัญหาครอบครัว )

 

 
๑.
ตุลฺยวยา มีวัยเสมอกัน
       
 
๒.
สมคฺคา อยู่ร่วมกันด้วยความปองดอง
       
 
๓.
อมุพฺพตา ประพฤติตามใจกันและกัน
       
 
๔.
ธมฺมกามา เป็นคนฝักใฝ่ในธรรม
       
 
๕.
ปชาตา ไม่เป็นหญิงหมัน
       
  ๖. โกลินิยา สีลวตี มีศีลโดยสมควรแก่สกุล
       
  ๗. ปติพฺพตา รู้จักปรนนิบัติสามี

ขุททกนิกายชาดก พระสูตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๗/๑๔๗๘/๔๙๙

          ความสุขอันชอบด้วยธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบ้านควรทำให้เกิดแก่ตนอยู่เสมอเรียกว่า “สุขของคฤหสถ์” มี :-

 
๑.
อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์
       
 
๒.
โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์
       
 
๓.
อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้
       
 
๔.
อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษมีความสุจริต ประพฤติไม่บกพร่องเสียหาย ใคร ๆ ตำหนิไม่ได้

อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระสูตตันติปิฎกเล่มที่ ๒๑/๖๒/๙๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมายเหตุสังคม

คำสำคัญ (Tags)#วิธีแก้ปัญหา#ปัญหาครอบครัว#ความสุขอันชอบด้วยธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบ้านควรทำให้เกิดแก่ตนอยู่เสมอเรียกว่า “สุขของคฤหสถ์”#แก้ปัญหาครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 298491, เขียน: 17 Sep 2009 @ 18:55 (), แก้ไข: 13 May 2015 @ 01:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

 

ขอแชร์ด้วยคนค่ะอาจารย์เพื่อนๆส่งเมล์ให้ บทความของ ไมตรี ลิมปิชาติ
7 อย่า และ ไม่รับคืน
> นสพ. เดลินิวส์ วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2552 เวลา 0:00
เมื่อต้นเดือน ผมได้ไปในงานมงคลสมรสระหว่างน.ส.วรรณพร อุดมชาติ กับ นายสหทัช ถาวรนานที่สโมสรทหารบก
> ในงานมีแขกผู้ใหญ่ขึ้นไปกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวตามพิธีการแต่งงานที่ถือปฏิบัติกันมานาน
>  มีพ่อของเจ้าสาวคือพลตรีสิทธิพร อุดมชาติ ขึ้นไปกล่าวขอบคุณแขกและอวยพรคู่บ่าวสาวด้วย
> พ่อของเจ้าสาว ไม่ได้อวยพรแบบธรรมดาทั่วไป แต่ได้ขึ้นไปขับเสภา
> บนเวทีอย่างไพเราะ และ จับใจ ชนิดว่า แขกผู้มาร่วมงานต้องหยุดกินอาหารอย่างลืมตัวเพื่อฟังเสภาอย่างเดียว
>
การขับเสภาของพ่อเจ้าสาวนั้น
> เป็นการอวยพรแบบสอนแนะนำลูกสาวในการครองใจสามีให้อยู่หมัดพร้อมกับฝากฝังลูกเขยไปในตัวด้วย
> และต่อไปนี้คือบทเสภาที่ว่า
>
> อันบ้านเรือนใหญ่โต รโห! ฐาน
> มีเสาทาน หลายต้น พอทนไหว
> เกิดเป็นคน อยู่เดียว ก็เปลี่ยวใจ
> ต้องแต่งงาน กันไว้ อาศัยกัน
> ธรรมชาติ ของชีวิต พ่อคิดแล้ว
> ว่าลูกแก้ว คงต้องพราก จากอกฉัน
> ได้ออกเรือน มีคู่ครอง ฉลองวัน
> มีงานหมั้น วิวาห์ตาม ประเพณี
>
> เป็นเมียเขา พ่อขอสั่ง ไว้เจ็ดอย่า
> หนึ่งเป็นกงสุล ออกวีซ่า เขาจะหนี
> กำหนดเวลา ไปและกลับ ให้สามี
> มันไม่ดี อย่าไปทำ จะช้ำใจ
>
> อย่าที่สอง คิดเป็นนัก โบราณคดี
> ผัวเรานี้ แอบซ่อนเงิน ไว้ที่ไหน
> เที่ยวรื้อค้น ดูโน่นนี่ จะบรรลัย
> ลามปามไป แฟ้มงานผัว ตัวจะตรม
>
> อย่าที่สาม อย่าเป็นกรม สรรพากร
> เงินทุกบาท มีขั้นตอน น่าขื่นขม
> คอยจัดแจง เรื่องการเงิน แถมอบรม
> เมียคนไทย มักนิยม คิดว่างาม
>
> อย่าที่สี่ คิดเป็นผู้ พิพากษา
> ตัดสินโทษ ลงอาญา โดยไม่ถาม
> ชีวิตคู่ ยากตัดสิน อย่าวู่วาม
> คิดก่อนทำ สองประสาน บ้านมั่นคง
>
> อย่าที่ห้า ยื่นคำขาด กับสามี
> ทำแบบนี้ รังแต่จะ เ! ป็นผุยผง
> ความรุนแรง เหตุบานปลาย จะเพิ่มวง
> นวลอนงค์ ลูก ของพ่อ อย่าพึงทำ
>
> อย่าที่หก คิดว่าเป็น ดาราดัง
> เอาใจยาก ไม่ค่อยฟัง ช่างน่าขำ
> มีเรื่องมาก ให้ผัวทุกข์ ควรจดจำ
> ชีวิตคู่ ลูกอย่าทำ เป็นดารา
>
> อย่าสุดท้าย คิดเป็นหญิง เพียงคนเดียว
> ตลอดเสี้ยว ชีวิตของ คุณพี่ขา
> ต้องมีน้อง คนเดียว นะพี่ยา
> รักเท่านั้น มีคุณค่า มามัดใจ
>
> หันมาบอก ลูกเขย ว่าพ่อขอ
> ถ้าถามพ่อ ได้ลูกเขย ถูกใจไหม
> วันมาขอ พ่อแม่มา พ่อถูกใจ
> ยกลูกให้ เอ็งเอาไป ไม่รับคืน
> พร้อมกับฝาก ลูกสาว ให้ช่วยสอน
> ยามเธองอน ช่วยฝึกหัด ค่อยขัดขืน
> พาครอบครัว ถาวรนาน ให้ยั่งยืน
> ความชื่นมื่น ผูกสมัคร รักนิรันดร์..
>
>

ขอบคุณครับ ถ้าปฏิบัติได้จริงผมว่าครอบครัวคงมีความสุขมาก ๆ เลยครับผม ช่วยลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการหญ่าร้าง สวัสดีครับ

ธนะรัช
IP: xxx.8.231.67
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับตอนนี้ครอบครัวผมแตกแยกอยู่ช่วยผมที

pom1934
IP: xxx.120.160.240
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน เกิดปี 2516 สามีเกิดปี 2523 ลูกติดดิฉันเป็นชาย อายุ 10ปี

ตอนนี้ดิฉันมีเรื่องกุ้มใจมาตลอด ระยะเวลา 7ปีกว่าที่อยู่กินกันมา

ดิฉันอยากได้ข้อแนะนำในการดำเนินชีวิตที่ดี จึงอยากได้คำปรึกษาจากทุกท่านที่หวัง

ดี

เนื่องด้วยดิฉันรู้จักเค้าตั้งแต่เค้าเป็นร.ป.ภ. ที่เดียวกับพ่อเด็ก

สาเหตุที่ดิฉันต้องแยกทางจากพ่อเด็กเพราะ พ่อเด็กทำงานแบบ ทำงานเผื่อกินหลายวัน เช่น ทำวันนี้ อีก2-3วันกลับไปทำใหม่เมื่อเงิน

ใกล้หมด มันจึงมีปัญหาบ่อย ๆ ที่จะไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านเค้า และ ไม่มีแม้กระทั่งส่งลูกตัวไปโรงเรียน ประจวบกับญาติทางเราเค้าไม่เอาด้วย เค้าไม่ยอมรับเพราะไม่มีความกระตือรือร้น

พอมาเจอคนใหม่ ตอนแรก เขาก็ดีกับลูกของเรา ได้แค่พักเดี่ยว เขาก็ออกปากให้เราเอาลูกไปไว้บ้าน ได้ 1 / 2 ปี ดิฉันก็ต้องเอากลับลงมา เพราะแม่ดิฉันตีลูกชายจนเป็นเรื่องถึงโรงพัก ก็เลยรับมาอยู่ด้วยกัน ตั้งแต่นั้นมา เค้าก็เริ่มเปลี่ยนไป

ดื่มสุรากับเพื่อน ติดเพื่อน ฟังเพื่อนมากกว่าเรา ไปไหนไม่บอก ถามไม่ตอบ อยู่บ้านถ้าเค้าไม่ดื่ม เค้าจะไม่ตอบ ไม่คุยด้วย ถ้าถามเทราซี้ เค้าจะโวยวาย ทุบตีเรา ไม่กลับบ้าน นอนกินเหล้ากับเพื่อน แม้กระทั้งครั้งหนึ่งเอาผู้หญิงมานอนที่ห้อง ก็ไม่รับ ทั้ง ๆ มีหลักฐานอยู่ เจ็ดปีย้ายบ้าน มา 2 ครั้ง เพราะเสียงเทลาะ ทำลายข้าวของที่เราซื้อมาทั้งหมด ตั้งแต่อยู่กับเค้ามา เงินไม่เคยให้เราเลยด้วยซำ

เช่น ถ้าเราขอ ด่าว่าเราเสีย ๆ หาย ๆ บางครั้งด่ายังครอบครัวของเรา

เงินเราซ่อนไว้ ก็บอกไม่ได้เอา เราก็นึกว่าลูกเอาไปก็ตีลูก เค้ากับนอนเฉยไม่รับรู้ปากแข็งเป็นอย่างเดียวว่าไม่ได้เอา

เทลาะกับเรา ก็ทำลายข้าวของหมด เฉพาะของเรา ถ้าเราทำของเค้าคืนเค้าจะอารวาทมาก

เลิกงานมาเค้าจะนั่งกินเหล้าไม่มืดไม่ดึกไม่เมาไม่กับบ้าน บางครั้ง ต้องออกตามเค้าเองด้วยซ้ำ

เวลาป่วย ก็ไม่เคยพาไปหาหมอ ไม่เคยดูแลแม้แต่ซื้อยาให้เราทาน แต่ถ้าเค้าล้ม เค้าจะถามหายาจากเรา ให้เราไปดูเค้าถ้าไม่ก็จะบ่นจะด่าอยู่อย่างนั้น

เรื่องเจ้าชู้ก็ที่หนึ่ง มีอะไรนอกบ้านมา ตอนกับมาถึงบ้านจะตีไหนก็ไม่รู้เราต้องเดินไปเปิดประตูให้เค้า ถ้าไม่เปิดก็จะถีบประตูเกือบพัง เพื่อนข้างห้องโทรมาด่าทุกครั้งไป ไม่สนว่า ตี 2,3,4 คือต้องเปิด ถ้าเป็นดิฉัน กลับช้า แค่ 4 ทุ่ม ก็จะปิดประตูไม่ให้ฉันเข้า ดิฉันต้องไปเช่าโรงแรมอยู่

พอดิฉันมีเงินมาหน่อย เค้าจะไม่จ่ายอะไร กินเหล้า มั่วผู้หญิง (ปากเค้าบอกเสมอว่าไม่เคยมีอะไรกับใคร) เล่นไพ่ ไฮโล มวย บอล ดื่มทุกอย่าง ยกเว้นเหล้าขาว

พอมีทองใส่ก็ให้เราไปจำนำมาจ่ายค่าบ้าน จ่ายค่าเหล้าค่านี่สินเค้า พอเราทวงทำเฉยไม่พูด ๆ แต่ว่าติดเงินอะไรเรานักหน้า เทลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายถึงขั้นต้องเย็บ แต่เค้าก็ไม่สนใจเราเลย เงินทองไม่เคยให้ดิฉันเค้าซ่อนเงินทุกครั้งที่กลับมาถึงบ้าน

ดิฉันเคยเอาเงินเค้าจากในกระเป๋าเค้าไม่เกิน20 .- แค้เค้าชอบเอาเราไปว่าให้เพื่อนฟังว่าเราชอบขโมยเงินเค้าไป(ทำเป็นเรื่องใหญ่เสมอ แต่ถ้าเงินเราหาย พูดเพียงว่า ไม่เกี่ยว ไม่เคยยุ่งไม่มั่ว)

เรื่องเสื้อผ้าเราก็ซื้อให้ เค้าไม่เคยซื้อให้เราเลยด้วยซ้ำ ให้ลูกแค่กางเกงบอลขาสั้น 2 ตัวเอง

ล่าสุดฉันเป็นคนจองห้องเช่าไว้ ในราคา 4,000.- กว่าบาท แต่ดิฉันว่าดิฉันไม่ได้ค่ามัดจำคืนเป็นแน่เพราะ

1. กระจกโต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า ก๊อกน้ำ สวิสปัก อ่างล้างหน้า ลูกบิดประตูห้องเช่า เค้าทำพังหมด ให้เค้ามาซ่อมให้ เค้าบอกว่าไม่ทำ

2. สิ้นเดือนนี้เค้าไม่จ่ายค่าห้องให้ด้วย

ความดีเค้าก็มี ทำกับข้าวให้ทานในบางครั้ง ไปตลาดเอง

ขอความกรุณาทุกท่านช่วยตัดสิ้นใจให้ด้วยนะค่ะ

กฤษฎา ขาวเผื่อก
IP: xxx.53.203.241
เขียนเมื่อ 

ครัวผมมีปัญหา/2556วันที่5เดือน4พอ่แม่ผมรบกัน

เกิดมามีบาปติดตัว
IP: xxx.96.84.122
เขียนเมื่อ 

การปล่อยให้คนอัมพาตทั้งตัวอยู่บ้านคนเดียว

โดยปกติแล้วมีลูกสาวและภรรยาเฝ้าดูอาการอยู่

มีวันนึงลูกสาวไปต่างจังหวัด แล้วภรรยาอยู่ในบ้าน

ซึ่งตอนนั่นไม่ทราบว่าภรรยาอยู่ที่บ้านหรือป่าว

หลังจากที่ลูกสาวจากบ้านไม่กี่วันจู่ๆพ่อได้เสียชีวิตลง

งานศพของพ่อจากไปไม่นานแม่ได้คนที่อุปการะมีคนหาเงินเข้าบ้าน

ซึ่งมีอยู่หลายครั้งที่ภรรยาไปบ้านคนนั้น และ

มีอยู่คืนนึงที่เห็นแม่ประคองคนนั้นที่เมาอยู่เดินผ่านประตูบ้าน

ซึ่งตอนนั้นลูกสาวเห็นอยู่ได้แต่กำมีดแอบยืนดูอยู่

แต่ได้แค่ยืนอยู่เท่านั่นแล้วเข้าห้องไปดูแลพ่อและร้องไห้อยู่คนเดียว

ปัจจุบันลูกสาวได้อยู่กับคนนั้นและแม่

และเธอได้เห็นเค้าสองคนทะเลาะกันบ่อย

ลูกสาวได้แต่อยู่ในห้องคนเดียว

นี่คือเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษ แค่เล่าสู่กันฟัง

อยากได้คำแนะนำให้กับลูกสาวหน่อยว่าเธอควรทำยังไงดี

และคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทความนี้

น้อง' นิ่ม จิตสุภา
IP: xxx.158.166.152
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หนูได้ทำโครงงานปัญหาครอบครัว ช่วยหน่อยค่ะ