ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

     การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์  ดังนั้นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และก้าวทันสังคมในยุคปัจจุบันจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาการเรียนการสอน ต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  การนำคอมพิวเตอร์มาใช้โดยตรงในการจัดการเรียนการ  สอน คือการให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ จากคอมพิวเตอร์   ทั้งค้นหาข้อมูลทาง Internet      การเรียนรู้โปรแกรมต่าง ๆ   ทั้งเรียนรู้ด้วยตัวเอง  และเรียนรู้จากครู หรือบุคคลรอบข้าง  ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนทางอ้อม  คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้พิมพ์งาน ใช้เป็นสื่อการสอน  พิมพ์ใบงาน  ใบความรู้  หรือแผนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน หรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยบางอย่างผู้เรียนไม่ได้สัมผัสคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ก็ใช้เป็นสื่อ หรือทำสื่อในการจัดการเรียนการสอนนั่นเอง

      สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์  เป็นอุปกรณ์หนึ่งจากอุปกรณ์หลาย ๆ ชนิด  ที่ทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง  ถ้าบุคคลนั้น ๆ  รู้จักที่จะเรียนรู้ เรียนรู้ให้เป็น  และรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นั้น ๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษณา (แม่สอด)ความเห็น (1)

ปานวาส ท่องศิริกุล
IP: xxx.188.37.241
เขียนเมื่อ 
เมื่อไรจะมีเว็บของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงล่ะค่ะ