งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการเรียนการสอน


งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการเรียนการสอน
                               รายงานผลการวิจัย

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น

1.  ความสำคัญและที่มา

จากการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และ 6   พบว่า  มีนักเรียนจำนวน 15 คน ขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนื้อหาที่ถูกต้องและบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย  เป็นผลทำให้ไม่มีงานส่งครูหรือบางคนมีงานส่ง แต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  เมื่อครูซักถามในประเด็นหรือเนื้อหาที่สำคัญของการเรียนแต่ละครั้ง  นักเรียนไม่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง

                จากปัญหาที่พบ  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างเอกสารประกอบการเรียนขึ้นมา  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จากเนื้อหาที่จัดลำดับความง่ายไปยากและเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้คำสั่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ในการวิจัย

                1.  เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนให้ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น

                2.  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เรียนอ่อนมีผลการเรียนทีดีขึ้น

3.  สมมติฐานสำหรับการวิจัย
          นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน   

4.  ขอบเขตของการวิจัย
          1. ในการวิจัยพัฒนาครั้งนี้เป็นการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

                2.  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เรียนอ่อน จำนวน 15คน ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1.  สามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 ได้

                2.  นักเรียนมีพัฒนาการในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวิธีการและขึ้นตอนดีขึ้นหลังการฝึก

6.  วิธีดำเนินการวิจัย
          1.  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้น ป.5-6  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2546    จำนวน 15 คน

2.       ตัวแปรที่ศึกษา

2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่   เอกสารประกอบการเรียน

2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น ป.5-6

3.       วิธีการนำไปใช้            ใช้เอกสารประกอบการเรียนในการฝึก 1 ภาคเรียน  ปีการศึกษา  2546  โดยมีการทดสอบทักษะความสามารถทางการเรียน  ดังนี้

3.1      ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนก่อนการฝึก  1  ครั้ง

3.2      ทดสอบความสามารถในการฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เมื่อจบขึ้นตอนการฝึกแต่ละเนื้อหา

3.3      ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนหลังการฝึก 1 ครั้ง

4.       การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูล/ผลที่จะเก็บ

วิธีการ

เครื่องมือ

จำนวนครั้ง/ระยะเวลาที่เก็บ

คะแนนความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์

การทดสอบ

แบบทดสอบ

จำนวน 1 ฉบับ

ทดสอบ 2 ครั้ง

ก่อนการฝึก 1 ครั้ง

หลังการฝึก 1 ครั้ง

คะแนนทักษะการปฏิบัติงาน

การตรวจผลงาน

แบบฝึกปฏิบัติ

ตรวจผลงาน 4 ครั้ง

เมื่อจบแต่ละเนื้อหา

5.       วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1      หาค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการฝึก

5.2      เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึกเป็นรายบุคคล

5.3      หาค่าร้อยละจำนวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเรียนคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ

6.       สถิติที่ใช้       ได้แก่   ค่าร้อยละ  และค่าเฉลี่ย

7.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
        7.1  คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจากการทดสอบ  2  ครั้ง

              พบว่า  ความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6    จากการทดสอบ   2   ครั้ง   เท่ากับ   5.93 และ 14.20   ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนสูงขึ้น

       7.2   คะแนนความสามารถในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการฝึก

    เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถม       ศึกษาปีที่ 5-6  ก่อนและหลังการฝึก  จำนวน  15  คน 

              พบว่า    คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนเท่ากับ  5.93   คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ  14.20 

                ดังนั้น  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  =    14.20 – 5.93

                                                                             =    8.27

                นั่นคือ  ภายหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  นักเรียนมีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์สูงขึ้น

      7.3   จำนวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ

  แสดงจำนวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเรียนคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ

             ก่อนฝึกจำนวนนักเรียนส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในการเรียนคอมพิวเตอร์ ด้านทักษะการปฏิบัติ คือ พิมพ์ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่คล่อง    ฟังและอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษไม่ออกต้องใช้เวลานาน    จำขั้นตอนและวิธีการของแต่ละเนื้อเรื่องไม่ได้   คิดเป็นร้อยละ  100  , 86.67 และ 80.00 ตามลำดับ   ส่วนด้านการจัดรูปแบบงาน คือ  จัดระยะขอบกระดาษไม่ค่อยเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  93.33          แต่ภายหลังการฝึก  พบว่า  จำนวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในด้านทักษะการปฏิบัติ มีจำนวนลดลงมาก ส่วนในด้านการจัดรูปแบบของงานไม่มีจำนวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่อง  นักเรียนทุกคนสามารถจัดรูปแบบของงาน  ใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อตกแต่งผลงานของตนเองได้

สรุปผล

ภายหลังการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนนักเรียนมี

ความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์อ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ปรากฏว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึ้น

                อภิปรายผล

                จากผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์ดีขึ้น  ซึ่งเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาและจำนวนกิจกรรมที่ฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก พบว่า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติและทักษะการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานดีขึ้น  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามีการจัดลำดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นนี้ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

                1.  ควรฝึกเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องในด้านทักษะการปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อบกพร่องนั้นๆ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 29839เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2006 15:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 12:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

................ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มาเผยแพร่นะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี