บล็อกคือ

   บล็อก (Weblog, Web log, Blog) คือ เว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์) ที่มีรูปแบบง่ายๆ สำหรับใช้เขียนบทความ ข้อเขียนสั้นๆ บันทึก วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เล่าเรื่อง ประสบการณ์ ข่าวในวงการ ฯลฯ โดยเรียงเนื้อหาตามลำดับวันที่เขียน (จากใหม่ไปเก่า ไม่เรียงตามลำดับบท) และใช้ภาษาสคริปต์เช่น php อยู่เบื้องหลังการจัดการระบบบล็อก

 

อ้างอิง http://blog.phrathai.net/