เริ่มต้นรู้จัก Blog

  Contact

  เริ่มต้นรู้จัก Blog  

         เริ่มต้นรู้จัก Blog

      ในคาบนี้ ผมได้เรียนรู้ในวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สารสนเทศและการคสื่อสาร ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของบล็อกและได้รู้จักการใช้งานซึ่ง มันทำใหฃ้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย มันสามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงความคิดของคนผ่านสื่อกลางอย่างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า " Blog "

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ยศกร ละมัยสะอาด

Post ID: 29833, Created: , Updated, 2012-02-11 14:58:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)