คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน
ยุคของคอมพิวเตอร์

             ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493  เป็นต้นมาได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย  มี
การเริ่มจัดยุคหรือช่วงเวลาของคอมพิวเตอร์โดยถือเอาความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นหลักในการแบ่งยุค    ได้มีการแบ่งยุคคอมพิวเตอร์ออกเป็น  5  ยุค คือ

1.2.1   ยุคแรกของคอมพิวเตอร์ ( First Generation ) ในช่วง พ.ศ.  2494 – 2501 


·    ลักษณะของเครื่องมีขนาดใหญ่โตมาก   เกิดความร้อนสูง  จึงต้องติดตั้งในห้องปรับอากาศอากาศ
         ตลอดเวลา 


·     วัสดุที่ใช้สร้าง  ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำภายใน

·     ความเร็วในการทำงานเป็น second
·     สื่อข้อมูลที่ใช้  ใช้บัตรเจาะรู  เทปกระดาษ  และเทปแม่เหล็ก
·     ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language)  และภาษาแอสแซมบลี            
(Assembly)

   

·     ตัวอย่างเครื่อง  UNIVAC I , IBM 650 ,  IBM701 , NCR 102

 

  

ตัวอย่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ยุดแรก

 

 

 

1.2.2  ยุคที่สองของคอมพิวเตอร์ (Second Generation )
·     ลักษณะของเครื่อง  มีขนาดเล็กลง  ใช้ความร้อนน้อยลง  ทำงานได้เร็วขึ้น

·     วัสดุที่ใช้  ใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสุญญากาศ  และมีวงแหวนแม่เหล็ก (Magnetic Core) เป็นหน่วยความจำภายใน
·     ความเร็วในการทำงาน เป็น milli second

·     สื่อข้อมูลที่ใช้  ใช้บัตรเจาะรูและเทปแม่เหล็กเป็นส่วนใหญ่

·     ภาษาคอมพิวเตอร์  ภาษาฟอร์แทรน ( Fortran ) และภาษาโคบอลต์  ( Cobol )

·     ตัวอย่างเครื่อง  IBM 1620 , IBM 1401 , CDC 1604 , NCR 315ตัวอย่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ยุค
ที่สอง 

 

1.2.3 ยุคที่สามของคอมพิวเตอร์  (Thaird Generation )  ช่วง พ.ศ. 2508 – 2514
 ·     ลักษณะของเครื่อง  มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม  ใช้ความร้อนน้อยลง  มีความเร็วเพิ่มขึ้น  และมี
         มินิคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

·     ความเร็วในการทำงาน  micro second

·     สื่อข้อมูลที่ใช้  ใช้บัตรเจาะรู  เทปแม่เหล็ก  จานแม่เหล็ก
·     ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้  ภาษาพีแอลวัน ( PL/1 )  และภาษา อาร์พีจี ( RPG )

·     ตัวอย่างเครื่อง  IBM 360 , CDC 3300 , NCR 395 , UNIVAC 9400

 


1.2.4       ยุคที่สี่ของคอมพิวเตอร์ ( Fourth Generation ) ระหว่างปี พ.ศ. 2515 – 2523
·     ลักษณะของเครื่อง  มีไมโครคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น  ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องปรับอากาศ  

         คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

·     วัสดุที่ใช้สร้าง  ใช้ แอล เอส ไอ  เป็นหน่วยความจำภายใน  ซึ่งสามารถทำงานได้เท่ากับ

         ทรานซิสเตอร์พันตัว

·     ความเร็วในการทำงาน nanosecond และ picosecond 
·     สื่อข้อมูล  เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก  ส่วนบัตรเจาะรูใช้น้อยลงมากกว่ายุคก่อน

·     ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้  เริ่มมีภาษาใหม่ ๆ เช่น ภาษาเบสิก ( Basic ) ภาษาปาสคาล (Pascal )  
        ภาษาวัททิฟ ( Watfiv ) และภาษาซี ตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 ในยุคนี้  


1.2.5        ยุคที่ห้าของคอมพิวเตอร์ ( Fifth Generation )
              หลายคนคิดว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ ได้ก้าวสู่ยุดที่ห้าแล้ว  กล่าวคือตังแต่ปี พ.ศ. 2526  เป็นต้นมา
  มีการคิดประดิษฐ์ให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้เลย  มีการคิดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network )  ทำให้เครื่องหลายเครื่องทำงานร่วมกันได้ มีการทำคอมพิวเตอร์ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกชนิด    ชิพจะมีขนาดเล็กลง  ขณะเดียวกันมีวงจรผนึกแน่นขึ้นมากด้วย  ในปัจจุบันสามารถเพิ่มไดถึง 250,000 วงจรในชิพเล็ก ๆ ขนาด ¼ นิ้ว  ในอนาคตข้างหน้าชิพขนาดนี้จะมีวงจรผนึกถึงล้านตัว ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นด้วย

 

     คอมพิวเตอร์

     ในยุดปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิริลักษณ์ (แม่สอด)ความเห็น (0)