ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนแบบฉบับ แจ๊สโมเดล

Jass
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

            จากประสบการณ์ในการสอนเกือบ 20ปี มีการพัฒนาการสอนอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน  คือวิทยุ  เทป โทรทัศน์  สไลด์ประกอบการศึกษา เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

เครื่องฉายซีดี  วีดโอ ดีวีดีและคอมพิวเตอร์ มีการปรับปรุงตลอดที่นำอุปกรณ์มาใช้ในการจัด

การเรียนการสอน  ผลงานที่สร้างชื่อคือการผลิตนวัตกรรมเป็ยบทเรียนสำเร็จรูปชุด ท้องถิ่นของเรา

จังหวัดตาก โดยมีหน่ยวการเรียน 4 หน่วยคือ 1 ภูมิใจในแผ่นดินเกิด  2. เทิดพระบารมี 3. สืบสาน

ประพเณีวัฒนธรรม 4. ธรมมชาติงามลำที่เมืองตาก  เป็นหนังสือเรียนจำนวน 8 เล่ม และหนังสืออ่านเพิ่มเติม 2. เล่มชื่อ วังตะเคียนบ้านชายแดนแห่งลุ่มแม่นำเมย และ มีดีมาฝากของเมืองตาก

บ้านเรา   นอกจากนี้ได้ทดลองผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Power Point เรื่อง

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2548 

ก็ภูมิใจมาก ๆ ได้นำไปใช้ในการสอนจริง นักเรียนสนใจมากและมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น e - book

เรื่อง เที่ยวเมืองตาก  และ พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  2 เรื่อง ตอนนี้กำลัง

ปรับปรุงค่ะ และในปีนี้จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปถ่ายทอดให้นักเรียนชั้นม.3 ได้เรียนรู้

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โสภา สุขวิทยาภรณ์ความเห็น (0)