จากประสบการในการทำงานที่ผ่านมาในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน  ผู้ศึกษาพบว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ามหาศาลที่ทำให้เราได้พบกับความสำเร็จในการทำงานโดยงานในแต่ละครั้งทำให้เราพบกับข้อผิดพลาดน้อยมาก เพราะการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์มีกระบวนการจัดทำที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีการสูญเสียวัสดุและผลผลิตของงานที่ได้มีประสิทธิภาพดีมาก เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสืบค้นก็เป็นวิธีที่ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ  และ คอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วยให้เราสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยากและยังสามารถสืบค้นได้พร้อมๆกัน   หากว่าเราต้องการประหยัดเวลาในการทำงานคอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วยให้เราประหยัดเวลาในเรื่องของการใช้แบบฟอร์มต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าจัดทำเอกสารแบบฟอร์มที่ต้องใช้บ่อยๆไว้ให้ยุ่งยากและบางครั้งถ้าเราเก็บไว้นานๆวัสดุเหล่านั้นอาจเสื่อมคุณค่าได้

นอกจากมีประโยชน์ในการทำงานแล้ว เรายังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เช่น การใช้สอนบทเรียน  CAI  ,  การสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ,  การนำเสนอแผนผังในการดำเนินงานของบทเรียนในแต่ละสาขาวิชา  หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม  Power  Point  เพื่อประหยัดเวลาในการนำเสนอและเป็นการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน