ประสบการณ์ในการสอนคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

ประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ ข้าพเจ้ามีน้อยมาก  ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มการทำงานหลังเรียนจบส่วนมากจะสอนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งประสบการณ์ด้านการสอนคอมไม่ได้สัมผัสโดยตรง  เพียงแต่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีหน้าที่  ดูแลรับผิดชอบ  ตลอดจนรักษาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ