ผลงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
พังงา วิเชียรเกื้อ
ผลการสอนโดยใช้เกมการสอนประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่างกัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการสอนโดยใช้
เกมการสอนประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่างกันของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวน 120 คน โดยใช้ค่าเปอร์เซนต์ไทล์
ของผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียนที่ 1 แบ่งออกเป็น
ระดับผลสัมฤทธิ์สูง ปานกลางและต่ำ แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อเข้า
กลุ่มทดลองระดับละ 2 กลุ่ม รวม 6 กลุ่ม เข้ารับการทดลอง
ด้วยการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประกอบเกม
การสอนก่อนบทเรียนและหลังบทเรียน เมื่อจบบทเรียนให้ทำ
แบบทดสอบหลังการเรียนทันที
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง จากคะแนน
แบบทดสอบหลังการเรียน พบว่า
1. นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประกอบเกมการสอนในช่วงเวลาที่ต่างกัน มีผลการเรียนรู้ไม่
ต่างกัน
2. นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ต่างกันที่เรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบเกมการสอน มีผลการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เกมการสอนที่เสนอในช่วงเวลาก่อนและหลังบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ส่งผล
ร่วมกันต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน
สำนักหอสมุดกลาง มศว. ประสานมิตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kotchakornlogความเห็น (0)