ประสบการณ์การใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้โครงส้ราง Mind mapping  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก เป็นการวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนต่ำ