Space Needle,Symbol of Seattle

ภาพที่ ๑ จราจรทางเข้าเมือง Seattle ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ภาพที่ ๒ พี่ๆจะเดินทางไปที่ไหนกันเอ่ย

ภาพที่ ๓ มาถึง ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง รีบถ่ายภาพทันทีครับ

ภาพที่ ๔ เจ้า Space Needle นี่เอง มองเห็นไกลไม่ชัดครับ (คลิก)

ภาพที่ ๕ Space Needle แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ใน Seattle จะมีการจัดเทศกาลที่สำคัญๆที่นี่ เช่น งานวันขึ้นปีใหม่

ภาพที่ ๖ แนวคิดของการสร้างเพื่องาน World's Fair ในปี ๑๙๖๒ สูง ๑๘๔ เมตร ภาพเสก็ตของนักธุรกิจ ชื่อ Edward Carlson อ่านรายละเอียด Space Neddle (คลิก)

ภาพที่ ๗ ทิวทัศน์ ของเมือง Seattle มองจากชั้นสังเกตุการณ์

ภาพที่ ๘ ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บภาพที่ระลึก คุณเอื้อของ ม.ข อีกท่านที่ไป คือ รศ.ดร.พิศาล ศิริธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ขวาสุด รองเท้าขาว) กำลังเก็บภาพครับ

ภาพที่ ๙ บรรยากาศรอบๆ Space Needle มีวงดนตรีคล้ายโหวต เป็นเครื่องเป่า เสียงไพเราะมากครับ

JJ