สระยาว-สระสั้น สระเดี่ยว-สระประสม อะไรกันแน่

ขึ้นหัวข้อเรื่องเช่นนี้ นักเรียนงงละสิ...

เสียงสระในภาษาไทยมี ๓๒ เสียง แบ่งออกเป็นสระเสียงสั้น (รัสสระ) และ สระเสียงยาว (ทีฆสระ)หรืออาจเรียกว่าสระสั้น สระยาว ก็ได้เช่นกัน

เสียงสระ จำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ

๑. สระเดี่ยว หรือ สระแท้ มีเสียงสั้น-ยาวเป็นคู่กัน ดังนี้

อะ-อา/ อิ-อี/ อึ-อือ/ อุ-อู/ เอะ-เอ/ แอะ-แอ/ โอะ-โอ /เอาะ-ออ/ เออะ-เออ

๒. สระประสม เป็นเสียงสระเดี่ยว ๒ เสียงประสมกัน มีเสียงสั้น-ยาว เป็นคู่ ดังนี้

เอียะ(อิ+อะ) - เอีย(อี+อา)

เอือะ(อึ+อะ) - เอือ(อือ+อา)

อัวะ(อุ+อะ) - อัว(อู+อา)

๓. สระเกิน เป็นเสียงสระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ มีดังนี้

อำ(อะ+ม) ไอ(อะ+ย) ใอ(อะ+ย) เอา(อะ+ว)

ฤ(ร+อึ) ฤๅ(ร+อือ) ฦ(ล+อึ) ฦๅ(ล+อือ)

สระกลุ่มนี้จัดว่าเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด ยกเว้น ฤๅ ฦๅ

ทดสอบความเข้าใจเรื่องสระ

๑.ข้อใดประกอบด้วยสระเดี่ยวทุกคำ

ก. โน่นระแทะวิ่งระเกะกะ ลัดเลาะลื่นละลานตา

ข. สังข์เสียงระเซ็งแซ่ ทั้งเสียงแตรก็อึกทึกกึกก้อง

ค. แสนระกำใจให้ร้อนผ่าว หัวอกระร้าวราน

ง. ชิชะทำท่ามาเกาะแกะ เหมือนหมาแทะกระดูกไก่

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ก

คำที่ขีดเส้นใต้ไว้เป็นคำที่ประสมด้วยสระประสม

๒. ข้อใดมีพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวทั้งหมด

ก. ตอนสายแดงถือข้าวมาวางที่ทางเดิน

ข. โฉมศรีเกล้ามวยด้วยไม้ทองหลางสีน้ำเงิน

ค. ชาวเมืองต่างคลานมากราบไหว้ท่านอย่างต่อเนื่อง

ง. ชาวจีนถือไม้เท้าไหว้เจ้าตอนสายของวันที่ห้า

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ก

คำที่ขีดเส้นใต้ไว้เป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น