เรื่องด่วน บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2552

ข่าวดีข่างด่วน ลูกจ้างประจำมีสิทธิ์ที่จะขอรับบำนาญได้ในปีงบประมาณนี้

ด้วยกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค. 0406.5/ว. 85  ลงวันื้ 11 กันยายน 2552 เรื่องเตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือน ให้แจ้งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปี้ 2552 ที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงขอรับบำเหน็จรายเดือน มากรอกแบบหนังสือแสดงเจตนา (แบบ สจป.) ขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนไว้ที่ส่วนราชการ   

สรุปมติที่ประชุม ครม.เมื่อ 25 ส.ค.52 กับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ...............) พ.ศ. .....................

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของเรื่อง
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับบำนาญปกติและบำนาญพิเศษ แต่โดยที่การกำหนดให้เรียกชื่อเป็นบำนาญปกติและบำนาญพิเศษอาจเกิดความสับสนและซ้ำซ้อนกับข้าราชการ จึงกำหนดให้เรียกบำนาญปกติและบำนาญพิเศษเป็นบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนโดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.
กำหนดให้ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิรับบำเหน็จปกติซึ่งมีเวลาทำงานตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษสามารถขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อลูกจ้างประจำได้รับเงินดังกล่าวจากส่วนราชการผู้เบิกแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ในการขอรับอีกไม่ได้
2.
กำหนดให้สิทธิในบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนเริ่มตั้งแต่ลูกจ้างประจำออกจาก งานจนกระทั่งผู้นั้นถึงแก่ความตาย
3.
กำหนดให้บำเหน็จรายเดือน คำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวนเดือนทำงานหารด้วย สิบสองผลลัพธ์เป็นเท่าใดให้หารด้วยห้าสิบ
4.
กำหนดให้บำเหน็จพิเศษรายเดือน คำนวณโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่าเป็นผู้กำหนดตามจำนวนที่เห็นสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจำ ดังนี้
(1)
กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติ ให้คำนวณจากหกถึงยี่สิบสี่เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย ผลลัพธ์เป็นเท่าใดให้หารด้วยห้าสิบ
(2)
กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้คำนวณจากสามสิบหกถึงสี่สิบสองเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายผลลัพธ์เป็นเท่าใดให้หารด้วยห้าสิบ
5.
กำหนดให้ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษที่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงความประสงค์ขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้ ที่ยังไม่ได้รับเงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษจากทางราชการในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ สามารถแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษเป็นบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีแทนได้
6.
กำหนดบทเฉพาะกาล ให้ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษที่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงความประสงค์ขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้ ซึ่งออกจากงานในปีงบประมาณ 2552 โดยได้แสดงความประสงค์ขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จพิเศษก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและได้รับเงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษไปแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นขอรับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ โดยต้องนำเงินบำเหน็จปกติ หรือเงินบำเหน็จพิเศษที่ได้รับไปแล้วมาคืนต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดทั้งจำนวน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#กองการเจ้าหน้าที่

หมายเลขบันทึก: 298091, เขียน: 16 Sep 2009 @ 11:19 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 21, อ่าน: คลิก


ความเห็น (21)

เรือมนุษย์
IP: xxx.121.64.97
เขียนเมื่อ 

ถ้าเป็นลักษณะนี้ ถ้าเราเลือกรับบำนาญเรายังเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้ง บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรใช่หรือไม่ เพราะเพียงแต่เรียกบำเหน็จรายเดือนไม่ให้เหมือนบำนาญข้าราชการ ออกมาด้วนๆ เข้าใจยาก ถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือ ( บำนาญลิเก ) เอาเงินของเรามาหมุนให้เรา ไม่คิดช่วยพวกเราจริงๆ ผมอาจเข้าใจผิดแต่ความจริงออกมาแล้ว ไม่มีการพูดถึงบำเหน็จตกทอด หรือ สวัสดิการหลังเกษียณ นี่หรือคือความช่วยเหลือของรัฐบาล มีโครงการปลดหนี้ ภาคประชาชนแต่ลูกจ้างซึ่งเป็นกลไกของรัฐบาลแท้ๆ กลับไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ผมบอกแล้วพวกเราเจอกันแค่หน้าคอมพ์ เลิกงานแล้วบ้านใครบ้านมัน แต่ขอขอบคุณพี่ๆหลายท่านที่ระดมความคิดเข้ามาช่วยเหลือพวกเรากันเอง ตามความสามารถนะครับผมขอบคุณครับมากครับ เราคงมากันได้แค่นี้หรือพี่ๆอาจจะนำพาไปให้ดีกว่านี้ ผมเชื่อว่าพวกพี่ๆคงทำได้อีก ขอบคุณมากครับ

ม2ท
IP: xxx.28.183.10
เขียนเมื่อ 

คุณเรือมนุษย์ครับ...

ถึงจะชื่อเรียกจะต่างกัน แต่ความเป็นจริงมันตัวเดียวกันครับ คือบำนาญนั้นแหละครับ ตามความเห็นของผม สาเหตุที่ใช้คำว่าบำเหน็จรายเดือนน่าจะเป็นปัญหาเทคนิกทางกฎหมาย เพราะตาม พ.ร.บ. ข้าราราชการพลเรื่อน ไม่เคยมีบัญญัติเกี่ยวกับบำบาญลูกจ้างไว้เลย (มีแต่ของข้าราชการ)

ของลูกจ้างฯ มีแต่บำเหน็จ (การได้รับบำนาญที่เรียกว่าบำเหน็จรายเดือน เกิดจากการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างฯ (ซึ่งเปรียบเทียบเท่ากับเป็นกฏหมายลูก เป็นการออกระเบียบเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. ) ไม่ได้แก้ พระราชบัญญัติ ข้าราชการพลเรือน (พ.ร.บ.) ซึ่งแก้ไขยากมาก ต้องใช้เวลาและขั้นตอนมาก

หากจะแก้ไข ตัวพ.ร.บ. ถ้าจำไม่ผิด จะต้องแก้มาตรา 65 ให้เพิ่มเติมข้อความว่า ให้ลูกจ้างประจำเลือกรับบำนาญได้เหมือนข้าราชการ บำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างก็จะเรียกว่า บำนาญ..เหมือนข้าราชการได้...(ทั้งหมดเป็นความเข้าใจของผมคนเดียวนะครับ) แต่ผู้ร่างระเบียบ ใช้คำว่าบำเหน็จรายเดือนเลี่ยงบาลี เพื่อให้แตกต่างกับข้าราชการเท่านั้น แต่การคิดเหมือนกันครับ

ที่จริงคำว่า บำเหน็จแปลว่า ค่าตอบแทน เดิมเรารับค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายครั้งเดี่ยว โดยใช้เงินเดือนสุดท้ายคูณจำนวนปีการทำงาน

ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บำเหน็จรายเดือน (รับได้จนถึงเสียชีวิต)โดยแต่ละเดือนได้เท่ากับ เงินเดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวนเดือนที่ทำงานทั้งหมดหารด้วย 12 แล้วหารด้วย 50

การคิดจะแตกต่างกับการคิดบำนาญของข้าราชการเล็กน้อย ข้องข้าราชการเอาจำนวนปีที่ทำงานคูณเงินเดือนสุดท้ายเลย แต่ของลูกจ้าง ต้องแตกปีให้เป็นเดือนก่อน แล้วจึงการ 12 กลับไปเป็นปี ดังนั้นเศษของเดือนจึงถูกนำมาคิดด้วย จะเป็นเลขจุดทศนิยม(ไม่ตัดออกเหมือนของข้าราชการ) ทำให้ได้ยอดเงินเพิ่มขึ้นด้วย

บำเหน็จที่เราได้รับ จึงเป็นบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการจริงๆ ไม่ใช้บำนาญลิเก อย่างที่เข้าใจ

ตามความเห็นชอบของ รมต. คลัง (ตามแนวทางที่2 ที่ระบุในหนังสือที่ส่งมาให้ กรมบัญชีกลางดำเนินการต่อ ) ที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ทำให้เราคือ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับคือ ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตน ,ค่าเล่าเรียนบุตร,ค่าเช่าบ้าน นอกจากนั้นๆเป็นสิ่งที่ รมต.คลังไม่ได้เห็นชอบ เราขอเกินเลยไปครับ (แต่ก็เชียร์ให้ขอ..อาจได้เพิ่มเติม)

คุณเรือมนุษย์ครับ ถ้าคูณได้ติดตามเรื่องของเราอย่างใกล้ชิดมาตลอดมา จะเห็นว่าสิ่งที่เราได้มา ไม่ได้ง่ายเลย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเราเต็มที่ สาเหตุที่เกิดปัญหา เกิดจาก กฎหมายยังไม่เอื้อ , และปัญหาเรื่องงบประมาณครับ

ถ้าคุณ เรือมนุษย์ศึกษาให้ดีๆ จะขอบคุณผู้เกี่ยวข้องมาก ฐานเงินเดือนในการคิดเงินบำเหน็จรายเดือนของเรา คิดให้ 100% แต่ของ ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข คิดฐานเงินเดือนไม่เกิน 70 % ครับ (แต่เขาได้เงินก้อนหนึ่งด้วย)

เรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆ ผู้เกี่ยวข้องกำลังผลักดันกันเต็มที่ครับ

เรือมนุษย์
IP: xxx.121.64.139
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับพี่ ม2ท ละเอียดดีครับ

เขียนเมื่อ 

สิ้นเดือนนี้พ่อผมท่านเกษียนและขอรับบำเหน็จรายเดือนครับ ผมอยากทราบว่าเหมือนข้าราชการทุกอย่างไหมครับ

เช่นมีบำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพสามารถทำได้ไหมครับ....อยากทราบจริงๆครับ...

dang
IP: xxx.143.154.87
เขียนเมื่อ 

สิ้นเดือนนี้แม่ก็จะเกษียณเหมือนกัน เลือกรับบำเหน็จรายเดือนแล้วด้วย อยากทราบความชัดเจนว่าจะได้สิทธิค่ารักษาพยาบาลหรือไม่คะ

water
IP: xxx.114.109.251
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ ม2ท

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่พ่อเป็นลูกจ้างประจำเกษียณในปีนี้ และพ่อก็เข้ากองทุน กบจ อยากทราบว่า จะเข้าลักษณะการคิด

ฐานเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข คิดฐานเงินเดือนไม่เกิน 70 % หรือเปล่าค่ะ และเงิน กบจ จะได้รับเป็นเงินก้อนหรือเปล่า กลัวว่าจะไปคิดด้วย เดี๋ยวพ่อไม่ได้เงินก้อนเก็บไว้ค่ะ รบกวนอธิบายด้วยนะค่ะ

Chamnarn
IP: xxx.25.136.5
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณม2ท

ผมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ของโรงเรียนคนนึงอยาทราบว่า ที่โคราชเขาทำผลงาน และ สอบใบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และปรับตำแหน่ง เป็นช่างครุภัณ์ชั้น3 หมวดฝีมือพิเศษระดับต้นกันเกือบหมดแล้ว ตามที่กฎหมายวางไว้เป็นแบบเดียวกัน

แต่ เขตอื่นๆอีกมาก ทำไมถืงไม่อนุมัติให้ และ ไม่ประชาสัมพันธ์ทั้งที่ก็ทำเหมือนกัน และ มีใบมาตรฐานเหมือนกันทุกอย่าง อยากทราบว่าเพราะอะไร วอนทางสมาคมลูกจ้าง ช่วยประสานงาน เพราะทำให้เสียสิทธิประโยชน์ความก้าวหน้าของลูกจ้าง และ เห็นได้ว่าการผลักดันจนลูกจ้างประจำ จนได้รับบำเหน็จรายเดือนเป็นเรื่องดี มีประโยชน์ต่อลูกจ้างประจำมาก แต่ก็ยังขาด ส่วนอื่นๆอยู่ ซิ่งผมเห็นว่าเป็นการขอที่ไม่มากเกินไป เพราะลูกจ้างประจำนั้น ทำงานให้รัฐ ไม่ได้ยิ่งหย่อน ไปกว่า ข้าราชการประจำเลย

คนมักน้อย
IP: xxx.142.60.51
เขียนเมื่อ 

อยากได้บำเน็จรายเดือน+ค่ารักษาพยาบาล ไม่เรียกร้องมากครับ อย่างอื่นถ้าได้ด้วยก็ดีถ้าไม่ได้ขอแค่2อย่างก็พอ

สวัสดีครับ คุณ ม 2 ดังท่านว่าจะติดตามงาน ของผู้ก่อการมาตลอด จะเห็นว่า เจอตอหลายครั้งก็ต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่

หลายรัฐบาล ที่รับปาก แต่ไม่ทันได้เห็นงานก็มีอันเป็นไป

ทางสมาคมก็มิได้นอนผลประโยชน์ของพี่น้องเรา ต้องตาม ขอ ตาม ทวง ตามเสนอ กันต่อไปครับ

กำลังใจครับ ขอกำลังใจคนทำงานครับ

ไอลดา
IP: xxx.172.60.202
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าลูกจ้างประจำของ อปท. ทำไมหน่วยงานไม่มีสวัสดิการให้เหมือนกับข้าราชการท้องถิ่นที่ อปท.สามารถตั้งงบประมาณในการส่งเงิน กทบ. พอเกษีณรอายุราชการก็มีเงินอีกก้อน แล้วของลูกจ้างประจำกลับไม่มี พูดไปยังสู้พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจไม่ได้ อปท.ยังมีหน้าที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมให้ทุกเดือน

ขอความกรุณาผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามข้างต้นด้วย และช่วยผลักดันให้ลูกจ้างประจำของ อปท.ได้รับสวัสดิการบ้างจะมีกำลังใจในการทำงานขึ้นอีกด้านหนึ่ง ขอบคุณคะ

ทรรศนีย์
IP: xxx.137.129.220
เขียนเมื่อ 

กรณี ลูกจ้างประจำ รับบำเหน็จรายเดือนแล้วเกิดเสียชีวิตในช่วงนั้น ทายาทมีสิทธ์รับบำเหน็จตกทอดหรือไม่ อย่างไร กรุณาตอบให้ชัดเจนด้วย ขอบคุณค่ะ

ม2ม
IP: xxx.25.153.16
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเว็บนี้ของคุณมนูญเสียนาน มีคำถามที่น่าสนใจมากมาย ขอให้เพื่อนๆ ลองไปดูข้อมูลที่อีกเว็บของคุณมนูญอีกเว็บนะครับ พวกเราไปพบกันที่นั่น มีคำตอบในประเด็นปัญหาต่างๆของพวกเรามากมาย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเราชาวลูกจ้างมากมายเช่นกัน

หรือจะไปที่อีกแห่งหนึ่ง เป็นเว็บบล็อคของ ม2ท เอง วิธีการเข้าไปนะครับ

ที่Google ให้ไปพิมพ์ มุมเสวนาลูกจ้าง

ที่นั่น เป็นที่พบปะกันของเราแห่งหนึ่ง

และที่มุมเสวนลูกจ้าง สามารถลิ้งค์ ไปที่อีกเว็บของคุณมนูญได้ ได้วางลิ้งค์ไว้ให้แล้วครับ

โดยให้เลือกหัวข้อ กระทู้ฮิตชวนติดตาม (อยู่ด้านขว่ามือตอนล่างของหน้า)

ที่นั่นเป็นที่นัดพบหลัก ของเราชาวลูกจ้างประจำครับ ทุกคำตอบมีอยู่ที่นั้นแล้วครับ

หรือจะไป่เว็บของสมาคมลูกจ้างก็ได้ครับ ให้คลิ๊กที่ สมาคมลูกจ้าง (อยู่ด้านขว่ามือตอนล่างของหน้าเช่นกัน)

บอกต่อๆกันด้วยนะครับ ....................................................................ม2ท

นาง ตินนา สายชล
IP: xxx.25.227.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ลุกจ้างประจำได้ต่อชะตาชีวิตการเป็นอยู่ชั้นผู้น้อยให้ลืมตาอ้าปากได้อีกแต่หากเป็นไปขอเพิ่มเติมเรือ่งค่ารักษาพยาบาลหลังจากเกษียณไปตลอดฃีพคงจะดีกว้านี้นะขอวอนรัฐมนตรีต่อไปและพวกเราชาวลูกจ้างต้องช่วยกันผลักดันเพื่อพ้องพวกเราให้ได้นะคะ

รัญจวน
IP: xxx.113.21.201
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ อปท. มีหนังสือแจ้งว่า เกษียณอายุการทำงาน 55 ปี แต่ก็ได้ทราบภายหลังอีกปีต่อมาว่าเกษียณ 60 ปี อยากทราบว่า ระหว่าง 55 ปี กับ 60 ปี ตัวใหน ถ้า 60 ปีเกษียณ ขอทราบเลขที่หนังสือหรือระเบียบด้วยเพื่อจะได้ยืนยัน

N.G
IP: xxx.172.133.111
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างประจำที่เข้า กสจ.(กองทุนสำรอง)อยากทราบวิธีคิดบำเหน็จรายเดือนอย่างใด

อมรรัตน์ แสงศาสตร์
IP: xxx.180.33.19
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ อยากได้สวัสดิการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เหมือนข้าราชการบำนาญ

[email protected]
IP: xxx.53.152.53
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำจะเกษียณในวันที่1 ตุลาคม 2554 จะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลทันไหม

จอมใจ
IP: xxx.52.202.217
เขียนเมื่อ 

เป็นลูกจ้างประจำ อปท.ค่ะ อยากทราบว่าเงินเพิ่ม 5 % ลูกจ้างประจำทำไมยังไม่ได้กันค่ะ..

เทศบาลยะรัง
IP: xxx.173.188.224
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างประจำเมื่อครบอายุ 55 ปีแล้ว จะต้องทำหนังสือขอต่อสัญญาจ้างหรือไม่กรณึที่จะเกษีรณอายุ 60 ปี

สมศักดิ์
IP: xxx.53.170.17
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างประจำของเทศบาล มีสิทธิ์ในการรับบำเหน็จรายเดือนหรือไม่  และมีโครงการเกษียณก่อนกำหนดให้ลูกจ้างประจำไหม

 

กิ่งกาญจน์
IP: xxx.4.250.110
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันรับบำเหน็จรายเดือน ทราบว่ารัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการ 10%ต้นปี58 ลูกจ้างที่รับบำเหน็จรายเดือนจะได้ขึ้นด้วยหรือไม่