สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเชิญ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลในองค์กร” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 350 คน ประกอบด้วย ผู้สังเกตการณ์ ข้าราชการศาลยุติธรรมระดับผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆของสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค สำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2552 วิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ