สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเชิญ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลในองค์กร” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 350 คน ประกอบด้วย ผู้สังเกตการณ์ ข้าราชการศาลยุติธรรมระดับผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆของสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค สำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2552 วิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academy

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารงานบุคคล#สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หมายเลขบันทึก: 297740, เขียน: 15 Sep 2009 @ 11:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 123, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

นางอรพินท์ ไทยเจริญ

ผู้อำนวยการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โทร 081-9931507

วิทยา สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลจังหวัดลำปาง 0899561262
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้อะไรบ้าง

 • คุณภาพของบุคลากรในองค์กร
สุภิญญา กองทอง ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลแรงงานภาค 5 โทร 081-8284007, 053-112006
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ความรู้ที่ได้รับจากการที่เข้าร่วมสัมมนา

 • ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายสมชาย (ศาลจังหวัดเชียงราย) 0819601906
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “การสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร (ตัวเอง)”

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ฉันได้อะไรจากการเรียนรู้

 1. ฉันได้รู้ว่า การพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริงนั้นอยู่ที่บุคคลนั่นเอง นั่นคือ เราต้องพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอบรมบุคลากรตลอดเวลาให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์ จะทำให้เรามีบุคลากรที่มีคุณค่า
 2. เมื่อเราได้บุคลากรที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรของเราก็จะมีความสำเร็จในทุกๆด้าน
 3. โดยสรุปแล้ว ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด ก็คือคน เพราะถ้าเรามีคนในองค์กรที่มีคุณภาพมากๆแล้ว องค์กรแห่งนั้นจะเป็นเลิศได้อย่างแน่นอนและตลอดไป
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ฉันได้อะไร

                     ได้ความรู้เกี่ยวกับทุนมนุษย์ดียิ่งขึ้น

ผ.อ. ระพินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา 0899791242
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

 

ฉันได้อะไรจากวันนี้

                     ทราบว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กร คือมนุษย์หรือบุคลากรในองค์กร

ถามว่าสำคัญอย่างไร

 1. บุคลากรคือตัวทำให้เกิดปัญหาในองค์กร
 2. และบุคลากรต้องแก้ปัญหาในองค์กร

ฉะนั้น บุคลากรของเราต้องมีความรู้คู่คุณธรรม

                     การเรียนรู้ ต้องรู้จริงและต้องนำไปปฏิบัติได้

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

องค์กรของเราจะบรรลุเป้าหมายได้เราต้องทำงานอย่างมีความสุข มองไปให้ไกล ต้องมีความรู้ที่กว้างขวาง มีทักษะ ทัศนคติที่ดี รวมทั้งต้องมีจริยธรรมประกอบในการทำงานด้วย มีจิตใจรักองค์กรของเรา

สุมิตรา สุวรรณรงค์ (ศาลจังหวัดลำพูน) 053562002
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

 

         ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพัฒนาทางความคิดเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามความต้องการที่จะพัฒนา

ลัดดา นันทชารักษ์ 053890480
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

 

กราบเรียนอาจารย์

         ในฐานะที่เราเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเรานอกจากจะอบรมซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณจำกัดแล้ว ยังมีวิธีใดที่จะค่อยๆสร้างคนหรือพัฒนาคนในหน่วยงานเราภายใต้งบประมาณและกลยุทธ์หรือนโยบายภายใต้แรงจุงใจ สิ่งตอบแทนที่จำกัด

         ขอคำแนะนำค่ะ

                                                            กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ตัวฉันได้อะไร

         ทุนแห่งความสุข

 

นายไพโรจน์ ทิมจันทร์ (0-2210-9220, 081-2701980)
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

 

8K’s

 • ทุนแห่งความสุข (Happiness Capital)

การสร้างความสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีความรักความผูกพันกับองค์กร และจะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทุมเททำงานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

[email protected]

ผอ.สัญชัย สิงคารวนิช 081-9528499
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

        ถ้าท่านอาจารย์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารองค์กร ขอความกรุณาส่ง mail ให้ข้าพเจ้าตาม E-mail นี้ด้วยครับ

 

หัวข้อที่โดนใจข้าพเจ้ามากที่สุด 1 ข้อ

        Get things done!

        เป็นเรื่องที่ต้องนำกลับไปพิจารณาให้สิ่งที่เริ่มต้น ต้องทำให้ถึงที่สุด เพราะบางครั้งทำแล้วไม่ทำต่อให้แล้วเสร็จ

[email protected]

จงกลณี เมฆรัตนวรกุล 025128036
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ได้เห็นข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HRD จะได้นำไปประสานความรู้ความเข้าใจให้ตรงกับข้าราชการตุลาการ (ที่รับผิดชอบดูแล) จะได้เดินคู่ไปสู่การพัฒนาองค์กรเป็นสู่ความเป็นเลิศ

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

1. กลยุทธ์ HRM และ HRD ในองค์กร

2. สะท้อนความคิดว่า ศาลยุติธรรมเอง คือแหล่งความรู้ที่จะต้องจัดระบบและสร้างคนให้มีมืออาชีพทุกภาคส่วนและประเภทงาน

กรชศา เจริญเลิศ

ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม

085-4884015 

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

หลังจากที่ได้รับฟังท่านอาจารย์จีระ บรรยายในวันนี้แล้ว ข้าพเจ้าคิดว่า จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารงานบุคลากร และระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

นางสุธิดา บุตรนาแพง

ศาลจังหวัดสระบุรี

โทร. 081-9945623

นางพรพิมล จิรศิริเลิศ 02-5128436
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ได้รับรู้ว่า การที่จะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ คือ

1. ผู้นำและบุคลากรในองค์กรต้องปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่รู้แต่ไม่ปฏิบัติ

2. ต้องมีการทำงานเป็นทีม จึงจะทำให้องค์กรมีความสุขในการทำงาน

3. ต้องศรัทธาต่อองค์กร

 

ณัชชา วรวัฒนเมธีกุล 081-8403725
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ทุนมนุษย์อย่างเข้าใจลึกซึ้ง และเชื่อมโยงกับหลักการพุทธศาสนา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นจริง

นางวราภรณ์ มหาปัญญาวงศ์ 081-8403606
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

การฟังบรรยายวันนี้ ได้รับความรู้หลายอย่าง ได้แก่

1. การทำงานอย่างมีความสุข ทั้งผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง

2. ให้ความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน

3. มองถึงการมีศักดิ์ศรีของมนุษย์

4. ให้ขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมงาน 

5. การดูลูกน้องควรดูจุดแข็ง แล้วนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

6. ควรเรียนรู้ตลอดเวลา

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ฉันได้อะไรจากการเรียนรู้ในวันนี้

 • ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนใหม่ ได้เพื่อนใหม่และเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรมีค่าที่สุดเท่ากับคน ต้องดูแลเอาใจใส่และมอบสิ่งดีๆให้และเพิ่มพูนพัฒนาคนไปเรื่อยๆตลอดไป
สมชัย ธรรมบันดาลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

 

            ต้องคิดมองภาพในวงกว้าง และทำความคิดให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

นายสมาน ศรีโกศล

ผู้อำนวยการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

[email protected]

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ตัวฉันได้อะไรจากการฟังการบรรยายในวันนี้

 1. ได้รับความรู้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าจะพัฒนาอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพ
 2. หลักการทำงานโดยยึดหลักคุณธรรม เป็นคนดีและต้องทำงานอย่างมีความสุข
 3. ให้ความสำคัญต่อบุคลากรของหน่วยงาน ให้ความเอาใจใส่ดูแล สร้างความผูกพันและความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จ
 4. หลักในการเรียนรู้คือ เมื่อเรียนรู้แล้วต้องนำไปทำเพื่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาองค์กรต่อไป
นางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดศรีสะเกษ (0868033975)
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร

องค์กรจะต้องบริหารจัดการ

HRM

สามารถ พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์

องค์กรก็จะมีแต่บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ

(สร้างความผูกพัน, ทำงานเป็นทีม, ดูแลเอาใจใส่, ให้ความสำคัญแก่ทุกคนในองค์กร,ให้ความเชื่อมั่น,จริงใจต่อกัน,เอาใจเขามาใส่ใจเรา) ทำงานด้วยการมีความสุข สนุกและชอบในงาน

น.ส.ประภา 0870548308
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้คือ

            พรุ่งนี้และวันต่อไป ดิฉันจะบริหารงานและบุคคลอย่างมีความสุข นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับอย่างเต็มใจและภูมิใจ

อำนวย
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

การพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาตนเองก่อน

คนไม่ใช่เครื่องจักร ย่อมต้องการความรักและความเข้าใจ

 1. การมีส่วนร่วม (การทำงานเป็นทีม) ทำงานให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน
 2. มองคนให้เป็นมนุษย์ มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรี
 3. เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพ
 4. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาตนตลอดเวลาและต่อเนื่อง
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน
 6. ท้ายที่สุดคือประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนได้รับ

สรุป คนฉลาดใช้คนเก่งมีศักยภาพทำงานให้กับองค์กรได้

นายวัลลภ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สำนักงานประจำศาลจังหวัดหนองคาย
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้ในความสัมพันธ์คน-->องค์กร-->ผลประกอบการ/ความเป็นเลิศในการบริหารศาลยุติธรรม

พิภพ เอี่ยมโอภาส 0818403755
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ผมได้สิ่งที่เพิ่มเติมจากการทำงานอย่างมีความสุข

สนุกกับงานที่ปฏิบัติประจำวันในงานราชการศาล

อรพิณ นันทะเสนา 08184000466
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ฉันได้อะไร

            ได้รู้ว่าในโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราที่ต้องทำก่อน

เบญจรัตน์ วรรณสุทธิ์ 0892450128
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ฉันได้ “การทำงานเป็นทีม”

นายอรุณ เหมทานนท์
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้คือ

“กลับไป จงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า คนสำราญ งานสำเร็จ” ให้ได้ครับ

 

นายอรุณ เหมทานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

โทร 073-203-516, 073-203-517, 089-738-9998, 081-174-4237

สายพร บัวสาย 089-956-1269
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ฉันได้อะไรเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล

 1. ทำงานให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน
 2. ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพพัฒนากันได้ตลอดเวลา เห็นคุณค่า มองความเป็นคน เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีเกียรติและศักดิ์ศรี ให้โอกาสบุคลากรอย่างทั่วถึง
 3. ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์แล้วจิตใจให้บริการจะตามมา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ประโยชน์สูงสุดย่อมตกอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นั่นคือประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ
วัลยา เบ็ญจนาวี 081-840-3750, 02-448-6359
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

เป็นผู้นำให้ลูกน้องเชื่อมือ เชื่อถือและเชื่อใจ

สมเพียง ขาวสุวรรณ 081-8579051
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ได้รับความภาคภูมิใจที่เห็นสมาชิกในกลุ่มได้แสดงออกซึ่งการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย

พิเชษฐ์
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

            จากการอบรมได้ความรู้คือ การสร้างคนในองค์กร ไม่ใช่จะสร้างเพียงระดับใดระดับหนึ่ง แต่ควรสร้างทุกคนในองค์กรทั้งหมด ให้รู้เท่าทันกัน หากรู้เฉพาะกลุ่มใด ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น จะส่งผลต่อการสื่อสารความเข้าใจ ความรู้ที่ได้ไม่เป็นแนวเดียวกัน อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนั้น ควรให้มีหลักจริยธรรม ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นายจิระศักดิ์ ธัญญะประเสริฐ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา 0892450122
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ผมได้รับจากการสัมมนาในวันนี้คือ

“คน”--> มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี

“วัสดุ อุปกรณ์” --> เสื่อมสภาพ มูลค่าลดลงทุกปี

เพราะฉะนั้น ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของคน มองหาจุดแข็งของแต่ละคนแล้วนำไปใช้

นางสันทนา 0818777609
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

            ได้รับความรู้ วิธีการเป็นผู้นำที่ดี และที่สำคัญที่สุด ต้องได้รับความศรัทธาจากผู้ร่วมงาน ต้องมองการณ์ไกล และต้องคิดเสมอว่า ทำไมต้องทำ ทำเพื่ออะไร และต้องทำให้สำเร็จสมดังที่ตั้งจุดมุ่งหมาย เพื่อความสำเร็จของหน่วยงาน/องค์กร

จันทรา 0819957698
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้เรื่อง การบริหารงานบุคคลว่า คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบริหารงาน จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีจริยธรรม และมีความสุขในการทำงาน โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานให้สามารถบริหาร ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กนกรัตน์ พุ่งมณีสกุล ศาลแรงงานภาค 8 โทร. 0811744233
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

“การได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ในวันนี้ ทำให้มีพลังในการทำงานมากขึ้นและจะนำไปปฏิบัติ”

พรรณี เอี่ยมสุขวงษ์ 0895691265
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ท่านได้อะไรบ้าง

ได้ การบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กร

เอื้อมพร สุขสวัสดิ์ 0818833363
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ฉันได้อะไร 1 เรื่อง

            การพัฒนาบุคคลสำคัญที่สุด ให้ความสำคัญด้านจริยธรรม คุณธรรม เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ธนวรรศ 0818579056
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

วันนี้ฉันได้อะไร

            การพัฒนาบุคคลสำคัญที่สุด เริ่มตั้งแต่การมีคุณธรรมและความผูกพันระหว่างกัน มุ่งทำอย่างมีความสุขและรักงานที่เราทำ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

การสื่อสาร

การฝึกอบรม

การจัดกระบวนการทำงานแต่ละหน้าที่

การสร้างคุณธรรมในการบริหาร

 • เป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่เพิ่งจะมารวบรวมเป็นเอกสาร (จรรยาบรรณของพนักงาน) โดยมีอุดมการณ์
 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม (คนต้องดีก่อน เก่งทีหลัง)

สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ได้รับการยกย่อง ต้องดูแลคนที่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มเข้ามาจนเขาออกไป

IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 

การจูงใจให้บุคลากรมีความรักและผูกพันในองค์กร

แนวคิด

 • โดยส่วนใหญ่ตุลาการและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แล้วเสร็จเป้ฯวันๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติคนอื่นหรืองานอื่นหรือไม่

วิธีการแก้ไข

 1. ปลูกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้มีความรักองค์กรตั้งแต่แรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ โดยสร้างให้รักศักดิ์ศรี ดำรงตนดี มีคุณธรรม
 2. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์กร
 3. ให้ค่าตอบแทนโดยเท่าเทียมกัน
น.ส.พรรุ่ง เทียมคำ 0848740858
IP: xxx.8.167.138
เขียนเมื่อ 
 • จากการได้มารับฟังท่านศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มาให้ความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดิฉันจะนำทุนเหล่านี้ไปบริหารองค์กร

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

กลุ่มรักองค์กร "ทำงานด้วยใจ"

"องค์กรมีประสิทธิผล เกิดจากคนมีประสิทธิภาพ"

ความสำเร็จขององค์กร เกิดจาก

1. คุณภาพ

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ความยืดหยุ่น เดินสายกลาง

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ได้ Happiness Capital ทุนแห่งความสุข

- สุขที่ได้มาพัฒนาตนเอง

- สุขที่รับรู้ องค์ความรู้ใหม่

- สุขที่ได้แบ่งปันความรู้นั้นให้ผู้อื่น

- สุขที่จะได้หันกลับไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยใจ ต่อไป

นางทัศนีย์ รังสิกรรพุม

ผอ.สนง.ประจำศาลแขวงพิษณุโลก

ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 055-245549

โทรสาร. 055-245549

ธนวรรณ ไพลิน
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

การมาเข้าอบรมครั้งนี้ ได้ความรู้คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ในองค์กรได้มีการพัฒนาโดยการนำทฤษฎีต่างๆ มาอธิบาย ดังนั้นก็จะได้นำทฤษฎี ไปปรับใช้กับหน่วยงาน ให้เป็นเลิศต่อไป

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ได้ทุนแห่งความสุข ในทุกๆด้าน

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

การบริหารงานบุคคล เป็นหัวใจขององค์กร

"คนเป็นสมบัติอันมีค่าขององค์กร"

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

หลักการบริหารงานในองค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการอย่างไร

1. การพัฒนาคนในองค์กรให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอมีทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ให้มีความรัก ทำงานอย่างมีความสุข การสร้างความผูกพันในการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง ไม่มองข้ามในช้องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความแบ่งปันส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน แนะนำการทำงานที่ถูกต้องให้แก่กัน หากทำงานผิดพลาดไม่ควรซ้ำเติม แต่ดึงกลับเข้ามาทำงานตามความสามารถที่เรามองเห็น มีความเป็นกลาง และสร้างระบบการทำงานที่มีการกระจายอำนาจให้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ มีเหตุผล เพื่อนำไปพัฒนาคนภายใต้บังคับบัญชาให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ดี โดยมีแผนการทำงานที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรม

พรวิไล นิมรักแก้ว 081-2654704
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

1.ทำงานให้มีความสุข

2. เอื้ออาทรต่อกัน อย่าพูดให้คนผิดหวัง

ขวัญจิตต์ รุจีพิสิง
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

1. รู้แนวคิด และวิธีการในการบริหารจัดการบุคลากร และองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ

2. ทำให้มีเป้าหมายในการทำงานอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3. ทำให้ตนเองได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ มากขึ้น

โทร. 081-8390361

email : [email protected]

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ได้ข้อคิดที่ประทับใจและที่กินใจมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลได้ดีคือ "คนอายุน้อยก็สามารถเป็นผู้บริหารได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีอายุมากเท่านั้น"

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

- เกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาบุคลากร

- เข้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรมอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่อไปภายหน้า

นายสิงธร ไชยวุฒิ 081-8400443
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาคนให้มีความเป็นเลิศ คือ การพัฒนาคนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร ให้มองเขาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เน้นแต่ทฤษฎีเท่านั้น

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ทุนแห่งความสุข Happiness Capital

ประทับใจกฎ 12 ข้อ และจะนำไปปฏิบัติทำจริง และนำไปขยายต่อในหน่วยงานให้เกิด Effectiveness

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การเรียนรู้การทำงานตลอดชีวิต คิดเป็น วิเคราะห์เป็น คิดแบบวิทยาศาสตร์ คิดแบบสร้างสรรค์ สังคมการเรียนรู้ จิตสาธารณะ โดยเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจของงาน เพราะคนเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งกว่าองค์กร

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

1. จุดประกายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในทีมงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

2. บรรจุ หลักสูตร HR ในการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทุกหลักสูตร

3. สมควรเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานศาลยุติธรรม

ผอ.บุบผา เชื้อเล่น

สนง.ประจำศาลจังหวัดนครปฐมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

โทร. 089-2544821

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้ การสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อพัฒนาตน ไปสู่เป้าหมายที่เป็นเลิศ ขององค์กร

ผอ.จิตต์ลักษณ์ ไพศาลพานิช

สนง.ประจำศาลแรงงานภาค 1

โทร. 081-8150140

เสรี 089-2802359
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ข้าพเจาได้ในการบรรยายในวันนี้คือ

ทฤษฎี HRDS

- ทำงานต้องมีความสุข

- ให้ความเคารพรัก นับถือ เพื่อนร่วมงาน

- เคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์

- มีความยั่งยืน

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

พุทธทาสภิกขุ "งานได้ผล คนเป็นสุข"

พัฒนาคน

1. บวก

2. จุดแข็ง

3. ให้โอกาส

4. ให้ความสำคัญ

5. อย่าเอาเปรียบ

6. ความเป็นมนุษย์

7. รางวัล ค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม

รักองค์กร เป้าหมาย ทัศนคติ ทีมเวอร์ค สามัคคี

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

มีความสุขในการที่ได้มานั่งฟังใน 3 ชม. นี้ รู้สึกว่ามีเวลาน้อยเกินไป การบรรยายมีประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้ในเรื่องการสร้างคุณธรรม และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้บริหารและ ผู้ใต้บังคับบัญชา การทำงานอย่างมีความสุข

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

จากการสอบถามความคิดเห็นสมาชิกในกลุ่ม เห็นด้วยกับกฎ 10 ข้อ ของ ดร.จีระ ข้อ 1. Quatations คือ "คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร" หากสำนักงานศาลยุติธรรมจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศจะต้องเน้น "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

นางสาคร สีหบัณฑ์
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

1. จุดประกายในการบริหารงานบุคคล

2. ได้รับความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้แน่นแฟ้น

3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่า

ศาลแขวงอุบลราชธานี

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้ง ผู้บริหาร และผู้นำที่มีคุณธรรม

1. ให้มีการอบรม ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในด้านคุณธรรม และจริยธรรม

2. ผู้บริหารต้องมีสายตากว้างไกล ศึกษาจากบุคคลที่มีลักษณะ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม ทั้งภายใจและภายนอกองค์กร

3. มีการติดตามประเมินผล จากผู้บริหารระดังสูงขององค์กร

4. ต้องแสดงออกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงความเป็นผู้นำที่ถูกต้องตามคุณลักษณะ ที่กำหนดไว้

5. ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความห่วงหาอาทร เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กร

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- นายสมยศ จันทร์งาม อายุ 58 ปี โทร. 081-9957705

- ตำแหน่ง ผอ.สนง.ประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ความรู้ จบการศึกษาแค่ ป.4  น.ธ.เอก เปรียญธรรม 4 ประโยค นอกจากนั้น ศึกษาด้วยตนเองมาตลอด

- ปัจจุบัน ยังเรียนรู้ตลอดชีวิต

- จึงเชื่อในความรู้ (ทุนทางปัญญา) การเรียนรู้ตลอดเวลา

กฤษฎา วงศ์พรหมเมศร์ 081-8284020
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

การบริหารคนในองค์กร (People Management)

การดึงศึกยภาพของคนในองค์กร ไม่ควรนำเอาจุดอ่อนของคนในองค์กรออกมา แต่ควรดึงเอาจุดแข็งของคนในองค์กรออกมา เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ทั้งนี้ ผู้บริหารควรพิจารณาถึงจุดเด่น ของแต่ละคนในองค์กร และพยายามแก้ไขข้อบกพร่อง ของแต่ละคน เพื่อให้คนในองค์กร ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

นัตฐิมา ไชยรัตน์ 089-9791244
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

หลักการใช้คุณธรรมนำชีวิตและองค์กร

อำไภย เจริญศรี 081-8724225
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ทฤษฎี 8Ks ของอ.จีระ

ประการที่ 3  Ethical Capital  ทุนทางจริยธรรม

คุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์จะมีความรู้ดี เก่ง อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีคุณธรรม ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นมนุษย์จะต้องเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

การเรียนรู้ทางโลก เรียนได้ทั้ง

 - ศึกษาเล่าเรียน

- อบรม

- ฝึกฝน

- ปฏิบัติ

- พัฒนา จนรู้จริง ปฏิบัติจริง มีประสิทธิผล ตลอดชีวิต

การเรียนรู้ทางธรรม

- ศึกษาเล่าเรียน

- ฝึกปฏิบัติ

- สมาธิ

- เป็นกิจวัตร จนเป็นนิสัย มีคุณธรรมตลอดไป

 

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

คน --> พัฒนา --> องค์กร --> ลูกค้า

พจน์ เปี่ยมปัญญา

ผอ.ศาลแรงงานภาค 9

โทร. 081-1744235

email : [email protected]

นายสุทัศน์ 081-8284013
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ผมได้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และความสุขกับการได้ฟังในสิ่งที่อยากรู้ และอยากให้ทุกคนรู้เช่นเดียวกัน เมื่อหลายปีก่อนนี้ ผมได้เคยรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรของปูนซิเมนต์ไทย ผมประทับใจมาก และอยากให้องค์กรศาล มีการคัดเลือกและพัฒนาคนอย่างมีระบบ เช่นเดียวกับปูนซิเมนต์ไทย จึงอยากให้อาจารย์ ได้เข้ามาให้ความรู้ด้านนี้ กับองค์กรศาลให้มาก เพราะผม แน่ใจว่า พวกเราขาดแคลนความรู้ด้านนี้ จึงไม่อาจพัฒนาไปได้เท่าที่ควร

นายอุทัย เพ็ญสุขสันต์
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

จากการรับฟังในวันนี้ ทำให้เห็นคุณค่าของคน ดังคำที่ว่า "คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร"

ดังนั้นต้องพัฒนาคนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

สิ่งที่ตรงใจมาก เพราะคิดตรงกับผม คือ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการทำงานอย่างมีความสุข

นายสมศักดิ์ สิมะเชต์
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

วันนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และซึมซับ แนวคิดการบริหารงานบุคคลในองค์กร ได้มากกว่าเดิม ซึ่งสามารถนำไปทดลองปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดี แก่ราชการ และให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกันมีแนวคิด ว่าบุคลากรทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัว

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

วันนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจากท่านอาจารย์อย่างมาก รวมทั้งจากรายการโทรทัศน์ที่อาจารย์จัดกับท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา โดยสรุปได้ดังนี้คือ

1. การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ จากประสบการณ์ของท่านวิทยากร

2. แนวความคิดที่จะทำอย่างไรให้มีการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำด้วย และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และจริยธรรม

3. เทคนิคการรักษาคนในองค์กร จากผู้มีความรู้และได้นำไปปฏิบัติแล้วประสบผลสำเร็จ ดังเช่น พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

4. การห่วงหาอาทร ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ เพื่อประโยชน์ขององค์กร

5. สามารถนำสิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์บรรยาย และการตอบคำถามของท่านพารณฯ

สมชาย เณมานุรักษ์

ผอ.ศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนฯ

โทร. 081-8400454

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ทุนมนุษย์ จากที่ได้รับฟังท่านอาจารย์วิทยากรบรรยายจบ พบว่าในหน่วยงานหรือองค์กรของเอกชนนั้น ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หรือเป็นอันดับต้นๆ แต่ในส่วนราชการเรามองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับท้ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การกำหนดนโยบาย เราจะทำอย่างไรให้ส่วนราชการหรือองค์กรของราชการมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรศาล มองเห็นความสำคัญของทุนมนุษย์

นายพีระพงศ์ ศรี
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

1. แนวความคิดในเชิงบริหารจัดการตนเอง และผู้ร่วมงาน

2. หลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3. หลักการทำงานได้ด้วยความสุข บนพื้นฐานการจัดการบริหารอารมณ์ที่ดี ที่สุด

4. แนวความคิดการจัดทำกลยุทธ์ การวางแผน การวิเคราะห์เป็น

5. ได้แนวความคิด ในการจัดจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดีที่สุด

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

คำว่า "องค์กรแห่งการเรียนรู้" เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดในวันนี้ เพราะเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ได้อย่างดีที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาข้าพเจ้าตระหนักดีและทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่นับจากวันนี้ เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะเพิ่มความจริงจังกับการเรียนรู้ให้กับคนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ไปอีก เพื่อความสำเร็จขององค์กรในการอำนวยความยุติ
ธรรมให้แก่ประชาชน

นางนัทพรหมกรณ์ ก้องเกียรติกูล

ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ ภาค 8

โทร. 081-9050378

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

1. ฉันได้ความปลอดโปร่ง ความสุขโดยไม่รู้ตัว เมื่อได้ฟังแนวคิด แนวปฏิบัติจากอาจารย์

2. มันทำให้ฉันคิดที่จะนำแนวคิดนี้ไปเผยแพร่ ให้ลูกน้องภายในศาล

3. ได้แนวคิดเกิดวิสัยทัศน์ นำไปปฏิบัติ ในการให้บริการประชาชน

นายสุระ สวัสดิ์พานิชย์

ผอ.ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

โทร. 089-5691268

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

การบริหารงานโดยการให้บุคลากรมีส่วนร่วม

เป็นการระดมความคิดเห็น จากคนในองค์กรให้มีส่วนร่วม แสดงความคิดความเห็น นำเสนอความคิดซึ่งจะมีผลดีต่อองค์กร คือ ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ให้กับคนในองค์กร

โดยสามารถนำความคิดเหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้

สาเหตุ เนื่องจากเดิม การสั่งการโดยไม่เปิดโอกาสให้คิด หรือ มีส่วนร่วม ทำให้ผู้นำเสนอ อาจเกิดความต่อต้านไม่ยอมรับ ไม่มีความสุขในการทำงาน

เป้าหมาย คือต้องการให้องค์กรมีความเจริญ ก้าวหน้า และทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ขั้นตอน 1. รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ คนงาน คนขับรถ ขึ้นไป จนถึงระดับหัวหน้างาน

2. สำรวจ ข้อเสนอแนะ  

3. สรุปเป็นข้อมูลที่ใช้ในแนวทางปฏิบัติ

 

 

นายพรเทพ แก้วบุญมี
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลในองค์กร "ทุนแห่งความสุข"

ศาล จ.พิษณุโลก 081-9430105

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ความรู้หรือข้อคิดที่ได้รับคือ "ทรัพยากรในองค์กรที่สำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์" จึงจำเป็นต้องดูแลพัฒนาเอาใจใส่ ตลอดตั้งแต่รับเข้างานจนออกไปจากองค์กร

นายอาทิตย์ อภิศุทธิคำพร

ศาลจังหวัดพระโขนง เขตบางนา กทม.

โทร. 02-7455919

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในการับฟัง ยุทธศาสตร์การบริหารบุคคล

คือการสร้างให้คนในองค์กรหรือ บุคลากร ในสำนักงาน รักและ ศรัทธา องค์กรของตน ซึ่งจะมีผลดี ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่น ให้องค์กรหรือสำนักงานศาล เป็นที่ยอมรับและศรัทธา ของประชาชน

นายอำนาจ อุ่นทอง

ศาลจังหวัดสุโขทัย แผนกคดีเยาวชน

อ.เมือง จ.สุโขทัย

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้จากอ.จีระ ในเรื่อง การให้ความสำคัญของลูกน้อง เนื่องจากลูกน้องแต่ละคนอาจจะมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกันไป ถ้าให้ความสำคัญของคนที่เป็นลูกน้องของเรา จะสามารถดึงความรู้ความสามารถที่ดีของแต่ละคนมาใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าได้

นายอานุภาพ เมฆโสภณ

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

ความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์

นายชำเลือง บรรจง ศาลจังหวัดตราด

โทร. 081-2951384

สุทธิลา อังคสุวัฒน์
IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

การให้ความสำคัญกับ "คน"

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

หัวใจสำคัญ  ของการพัฒนาคือ 1. การดึงศักยภาพ ของทุกคนในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร นั่นคือ เน้นจุดเด่น (พัฒนา) แต่ไม่ต้องไปมองจุดด้อย

2. สามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น (ตื่นตัว)

นันต์นภัส จันทร์อุดม

ผอ.สนง. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

โทร. 089-9734835

IP: xxx.8.166.54
เขียนเมื่อ 

วันนี้ผมได้อะไร จากการมาฟังบรรยาย หัวข้อ"พัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

การพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม ต้องพัฒนาที่บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรศาลยุติธรรมนั้น ๆ ให้เข้าใจบทบาทของบุคคลในองค์กรนั้นๆ ว่ามีบทบาทอย่างไร และปฏิบัติงานอย่างไร หากมีการพัฒนาบุคคล และองค์กรศาลยุติธรรม จะเป็นองค์กรหลักในการอำนวยความยุติธรรม

IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

- ได้ความรู้เรื่องคนจะต้องมีวิวัฒนาการต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจะต้องดำเนินการดังนี้ ในเรื่องบุคลากร

- กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากร

- กำหนดพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร

- กำหนดค่านิยมองค์กรและยุทธวิถีในการพัฒนาบุคลากร

IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

- คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร

- คนต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

- การบริหารคนในองค์กร

- พัฒนาองค์กร

- เรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง

- รู้ถึงความรักและหวังดีต่อประเทศชาติ

IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้การคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ทำอย่างไรจะเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำอย่างไรจะทำให้คนในองค์กรเกิดความรักองค์กร โดยได้จากการรับฟังคำบรรยายจากวิทยากร และเอกสารประกอบคำบรรยาย เกิดการเรียนรู้จากการคิด การเสนอแนะ โดยการนำเสนอ

IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

- ทำงานอย่างมีกลยุทธ์ มีแผน เป้าหมายในการทำงาน

- ลูกน้องมีจุดอ่อน จุดแข็ง ให้ดูจุดแข็งนำมาใช้งาน

- การให้ความใส่ใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องส่วนตัว เช่น ป่วย หรือมีเรื่องเดือดร้อน การไปเยี่ยม หรือสอบถามแสดงการเอาใจใส่ให้ความสนใจ

- การทำงานให้มีความสุข คือรักในงาน สุขภาพกาย สุขภาพใจ (ไม่เครียด มีสติ สมาธิ ปัญญา) ที่ดี และ มีความรักองค์กรคือหน้าที่รอง เพื่อทำให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก

- ความสุขของเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความสุข แนะนำบุคคลในองค์กร วัฒนธรรม ในองค์กร สวัสดิการที่ได้รับ ระบบการบริหารงาน สร้างแรงจูงใจ เช่น ให้รางวัลกับเจ้าหน้าที่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ

IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

1. การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร การรักษาความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานและองค์กร

2. รู้จักกระจายอำนาจ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้คิดเป็นทำเป็น มีประสบการณ์ และความรับผิดชอบ

นายสรศักดิ์ ตรี

ผอ.สนง.ประจำศาลจังหวัดเทิง

โทร. 089-9561267

IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

การคิด การทำงาน จะเก่งเป็นระบบ

สลิลธร ชมพูพันธ์

ศาลจังหวัดชัยนาท แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

โทร. 081-8547532

สุมน 089-2802352
IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

- ได้ทราบการบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรคือ "คน"

- ได้ทราบการบริหารความเป็นเลิศของคนในองค์กร

- ทราบทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อ HR เป็นเลิศ

- การบริหารคนในองค์กร เพื่อไปสู่องค์กรความเป็นเลิศ

- ทราบการสร้างทุนทางความคิดสร้างสรรค์

- ทราบกลวิธีในการสร้างคนในองค์กร และการรักษาคนในองค์กรไว้

รัชดาวัลย์ หิรัญสาย 0899261449
IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

"มนุษย์เป็นผู้สร้างและทำลาย" ประโยคนี้เราได้ยินมานานแล้ว วันนี้ได้ฟังคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (จากเทป) พูดว่า "คนเป็นผู้สร้างปัญหา และ คนเป็นผู้เสนอแนะแก้ปัญหา" ข้าพเจ้าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากประสบการณ์  คนมักทำให้ระบบเสีย แล้วก็โทษว่า ระบบไม่ดี

ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำให้ได้ และทำให้สำเร็จก็คือ ทฤษฎี หนึ่งทฤษฎีใด หรือทุกทฤษฎี ผสมผสานให้เหมาะสม นำไปปรับใช้กับบุคลากรในหน่วยงาน ผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่เหมือนกับหน่วยงานบริหารอื่นๆ  ทำอย่างไรให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน และมีจิตสาธารณะ นำไปสู่การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ไม่เฉพาะคู่ความเท่านั้น

วันนี้ ได้ How to know วันต่อไปประสงค์รู้ How to done

IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ "ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา"

นายศุทรา คำสว่าง

ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น

โทร. 081-8047733

IP: xxx.121.134.50
เขียนเมื่อ 

วันนี้ ได้เรียนรู้และเข้าใจในการทำให้องค์กรมีความเป็นเลิศ อันเกิดจากการคิด และแสดงออกมาจากใจจริง พูดจริง คิดนอกกรอบ ทำให้เข้าใจมนุษย์ในด้านพฤติกรรรม ความคิด และการแสดงออกมา ทำให้ทราบว่า ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง เข้าใจองค์กร รักองค์กร เข้าใจในบคุลากร มีความผูกพัน ประกอบกับความมีคุณธรรม จริยธรรมที่อยู่ภายในตัวเอง ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ทำให้ทุกคนเข้าใจมากมายยิ่งขึ้น และคุ้มค่าที่สุด

นางสาวลักษณี พงศ์สุภา

ศาลจังหวัดน่าน แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

โทร. 081-8400453

พนักงานศาลจังหวัดลำพูน
IP: xxx.28.45.1
เขียนเมื่อ 

ระวัง นางสุมิตรา สุวรรณรงค์นะ นังนี่มันตัวแสบ เป็นถึงผู้อำนวยการศาลจังหวัดลำพูนแล้วยังEQต่ำอีก กดขี่ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่เอาหน้าตัวเองอย่างเดียว ที่คนอื่นเห็นมันเป็นแค่ผักชีโรยหน้าของมัน ถ้าจะเอามันไปอบรมทางโลกหรือว่าทางธรรมกี่ครั้งก็ตามเถอะ นังนี่มันไม่เอาไปอยู่ในกมลสันดานหรอก จิตใจของมันทำให้มันต้องตกนรกเท่านั้น พนักงานศาลจังหวัดลำพูนทุกคนสาปแช่งมัน ไม่ให้มันได้ผุดได้เกิดมาสร้างความเดือดร้อนบนโลกอีก

ฉันเป็นคนดี
IP: xxx.172.106.177
เขียนเมื่อ 

คอนเฟริม์ค่ะเห็นด้วยอย่างแรง เป็นความจริงทุกประการ ไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย ฟันธง

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น