การหาค่าร้อยละของคะแนนนักเรียน

เราสามารถหาค่าร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนโดยเลือก Cell  ที่ต้องการใส่ค่าร้อยละ (L6)  แล้วเลือก Cell  ที่ต้องการหาค่าร้อยละ  คูณด้วย 100 แล้วหารด้วย  Cell  ของคะแนนเต็ม ( ในการคูณจะใช้เครื่องหมาย  *  และการหารจะใช้เครื่องหมาย  / )  โดยพิมพ์สูตรดังนี้ =K6*100/$K$5  ซึ่งหมายถึง คะแนนรวมของ       นักเรียนอยู่ที่เซลล์  K6  และผลรวมของคะแนนเต็มอยู่ที่เซลล์  K5  แล้วกด  Enter   จะได้ค่าร้อยละของคะแนนนัก เรียน