บทบาทของผู้สอนใน PBL


บทบาทผู้สอนในการเรียนรู้แบบ PBL

บทบาทของผู้สอนหรืออาจารย์ประจำกลุ่มในการเรียนรู้แบบ PBL ที่สำคัญได้แก่

1. กระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม อาทิเช่น

 •  
  • กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด ขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้ปบบ PBL
  • กระตุ้นให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมกลุ่ม
  • สร้างบรรยากาศกลุ่มที่เป็นกันเอง ให้ผู้เรียนมั่นใจและไม่อึดอัด
  • ไม่เป็นผู้นำการอภิปรายหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา
  • เข้าใจกระบวนการกลุ่มและพลวัตของกลุ่ม
  • ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียนภายในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

2. สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิเช่น

 •  
  • ทราบวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหาของรายวิชา
  • ใช้คำถามที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
  • ไม่ควรร่วมอภิปรายกับนักศึกษา
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • แนะนำสื่อการเรียนรู้
  • แนะนำนักศึกษาให้ปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เมื่อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาวิชา

3. ประเมินทักษะของนักศึกษาและทักษะของกลุ่ม เช่น ทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการเรียนกลุ่มย่อย ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะการสื่อสาร  อาทิเช่น

 •  
  • ผู้สอนเข้าใจหลักของการประเมินผลและทำความเข้าใจแบบประเมิน
  • ผู้สอนสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถและทักษะของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

4. เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับผู้ประสานงานรายวิชา อาทิเช่น

 •  
  •  ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการประจำรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสมของปัญหาที่ใช้ ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาประสบระหว่างการเรียนการสอน
  • ค้นหาและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการเรียนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบหรือประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือ

(ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ "สร้างพลังการเรียนรู้ด้วย PBL" วันที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ )

 *********************

หมายเลขบันทึก: 296244เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2009 15:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ขอบใจมากสำหรับองค์ความรู้ที่ค้นมาให้

นมัสการคะ

ความรู้นี้ได้จากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการที่ ม.วลัยลักษณ์ ในภาคเรียนที่ 2 / 2552 จะนำไปทดลองใช้ หากได้ผลเป็นประการใดจะนำมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี