1.  ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่น 4 ทุกท่าน   

2.  ในวันพิธีเปิด วันพฤหัสที่ 10 กันยายนนี้ ผมจะมีโอกาสได้พบกับทุกคน

3.   ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่น 4 คงทราบแล้วว่า Blog ของ รุ่น 2 และ รุ่น 3 ยังคงคึกคัก และทำงานอย่างต่อเนื่อง ผมคาดว่า ผู้นำรุ่น 4 คงมีภาวะผู้นำไม่ด้อยไปกว่า ทุกรุ่นที่ผ่านมา

4.    ผมอยากให้ทุกคนใกล้ชิดกับ "อาจารย์จีระ" และกล้าที่จะหารือ แสดงความคิดเห็นกับผม ผมจะคอยเป็นโค้ช และ จะหาเวลาเข้ามาร่วมในการอบรมให้มากขึ้น  

5.   รุ่นนี้มีข้อดีคือ หลังจากพบกันในครั้งแรกแล้ว เราจะได้พบกันครั้งต่อไปในการไปดูงานในประเทศ ที่ต่างจังหวัด ซึ่งผมจะไปด้วย  

      ผมมีทีมงานที่ส่งมาร่วมในโครงการนี้ สองคน คือ คุณเยาวลักษณ์ และคุณจิตรลดา รวมถึง คณะกรรมการบริหารโครงการชุดเดิม และเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ ซึ่งมีประสบการณ์มากมาย โดยครั้งนี้จะเน้นการวิจัยมากขึ้น ซึ่งผมจะร่วมแนะนำด้วย  

 

  ท่านที่สนใจโครงการ หรือ จะร่วมแสดงความคิดเห็น ขอเชิญเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ใน Blog  นี้  

จีระ หงส์ลดารมภ์

 

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2552

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

   

Credit Union San Shia Primary

 

เยี่ยมคาราวะผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้า และ เศรษฐกิจไทย (คุณอาภรณ์  มนัสวานิช) 

Thailand Economic and Cultural Office

วัดจงไถซานซื่อ