หลักสูตรสถานศึกษา

สุเชษฐ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)

 

                หลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)  พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)เพื่อให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้

                .  ระดับการศึกษา   กำหนดหลักสูตรเป็น ๒ ระดับ  ตามโครงสร้างของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา ดังนี้

                                ๑.๑  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖)  การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์   การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

                ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ    

                .  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ใน หลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)  พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน ๘ กลุ่ม คือ

                                .    ภาษาไทย

                                .   คณิตศาสตร์

                                .   วิทยาศาสตร์

                                .   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                .   สุขศึกษาและพลศึกษา  

                                 .    ศิลปะ

                                .   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                .   ภาษาอังกฤษ

                .  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้

                                ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

                                ๓.๒  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน ใน หลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)  พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ประกอบด้วย

                              ๓.๒ . กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

                               ๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม

                . กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ

. เวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)  พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้

                . ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง

                . ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน   มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) พุทธศักราช ๒๕๕๒

ระดับชั้นประถมศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

     ภาษาไทย

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    สังคมศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

    สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรสถานศึกษาความเห็น (1)

เกตุศินี บุญชื่น
IP: xxx.172.204.160
เขียนเมื่อ 

ขอดูหลักสูตรสถานศึกษาเป็นตัวอย่าง