Arby's

ภาพแรกคือ  คุณภาพในร้านอาหารระหว่างทาง ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ภาพที่สอง ร้านอาหาร อาบี้ ระหว่างทางไปเมือง Pullman

 JJ ตาม รศ.ดร.อัศนี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่า WSU ท่านบอกว่า ไม่ทาน แมคโดนัล เพราะมีในเมืองไทย JJ คล้อยตามเดินข้ามถนนไปไกล และ ลองทานร้านนี้ นอกจากเนื้อนุ่ม มีคำเร้าใจ เรื่อง "คุณภาพ"

 อาหารอร่อยและได้ความรู้ อีกต่างหากครับ

JJ