สื่อเพื่อสุขภาพ จากการร่วมแบ่งปันความรู้ในการเรียนระบบการจัดการสุขภาพ

                ในปัจจุบันบทบาทของสื่อมีความสำคัญในการส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆกับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งความหลากหลายของสื่อเพื่อให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องผลิตสื่อออกมาเพื่อที่จะแข่งขันกับสื่อโฆษณาที่ไม่ค่อยมองสุขภาพของคนส่วนมากสักเท่าไร  เพราะฉะนั้นการสร้างความหลากหลายในการเข้าถึงสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวในสื่อนั้นๆ และช่องทางในการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงสื่อเพื่อดูแลสุขภาพตนเองก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

                สำหรับสื่อมัลติมีเดียในปัจจุบันเป็นการสื่อสารเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาอย่างกว้าง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้กว้างไกล และรวดเร็ว มีผู้คนตอบสนองการใช้สื่อมัลติมีเดียมากขึ้น เช่น สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่านเว็บ ,ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างสื่อเรียนรู้ด้านการแพทย์ ช่วยให้ประชาชนทั่วไป มีความสนใจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง

                การผลิตสื่อเพื่อสุขภาพนั้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการผลิตสื่อนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดูแลสุขภาพตนเองร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชน เพราะฉะนั้นจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนไทยเราจะสามารถได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการดูแลสุขภาพของตนเอง