ใบงานเรื่อง  คำสมาส  คำสนธิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา  สพฐ.

 

 

คำชี้แจง  จงแยกคำสมาส  และคำสนธิต่อไปนี้

 

ธุรกิจ

กิจกรรม

กรรมกร

ขัณฑสีมา

คหกรรม

สมาทาน

สุริโยทัย

ขีปนาวุธ

บดินทร์

พนาลัย

หัสดาภรณ์

จักขวาพาธ

หัตถาจารย์

วัลยาภรณ์

นโยบาย

ประถมศึกษา

ราชทัณฑ์

มหาราช

ฉันทลักษณ์

พุทธธรรม

อินทรธิบดี

มหัศจรรย์

มหรรณพ

มหานิสงส์

ดรุโณทยาน

วรรณคดี

อิทธิพล

มาฆบูชา

มัจจุราช

วิทยฐานะ

วรรณกรรม

สัมมาอาชีพ

หัตถศึกษา

ยุทธวิธี

วาตภัย

เอกภพ

กาฬทวีป

สุนทรพจน์

จีรกาล

บุปผชาติ

ภยาคติ

บรรณารักษ์

เทพารักษ์

ทันตานามัย

วโรดม

อุตสาหกรรม

สังฆราช

รัตติกาล

วสันตฤดู

สุขภาพ

กุศโลบาย

ราโชบาย

ชลาลัย

สุโขทัย

สังคม

สินธวาณัติ

ศิลปาชีพ

ปรเมนทร์

ทุตานุทูต

นเรศวร

           

 

คำสมาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสนธิ