ประพจน์  หมายถึง ?

                          ประพจน์   คือ  ข้อความหรือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จ 

                      อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

 

 

 

              จริงและ เท็จ  เรียกว่า   ค่าความจริง   ( truth  value )   ของประพจน์  ใช้แทนด้วยสัญลักษณ์  T  และ  F  

   แทนค่าความจริงที่เป็น   จริงและ เท็จ   ตามลำดับ

  

                ตัวอย่างข้อความหรือประโยคที่เป็นประพจน์

-         ประเทศไทยอยู่ในทวีปยุโรป

-         เสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

-         นายมนตรี  แก้วใสเป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์  ของโรงเรียนเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

-         3 + 5  =  1

                 ตัวอย่างข้อความหรือประโยคที่ไม่เป็นประพจน์

-         เขาเป็นนักร้อง

-         ใครเป็นแชมป์โลกกีฬายกน้ำหนักรุ่นน้ำหนักไม่เกิน  69  กิโลกรัม

-         ช่วยปิดประตูให้ฉันหน่อย

-         x  +  5   =   10

ข้อควรสนใจ

   

            

                             ลักษณะของประโยคที่ไม่เป็นประพจน์   ได้แก่  ประโยคบอกเล่าที่มีตัวแปร  เช่น  

               หรือ      หรือ  เขาเป็นตำรวจ  หรือประโยคอื่นๆเช่น

                              คำถาม เช่น  ใครกันนะ   เขาเป็นใคร

                              คำสั่ง   เช่น  จงยืนขึ้น    จงนั่งลง   ไปเดี่ยวนี้

                              คำขอร้อง  เช่น  ช่วยเปิดประตูให้หน่อย

                              คำอ้อนวอน   เช่น   โปรดเมตตาฉันด้วย

                               คำแสดงความปรารถนา  เช่น   ฉันอยากเป็นตำรวจ   เธอต้องมาหาฉัน

                                                                          ฯ ล ฯ