สรุปการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ยุพิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปการประชุมคณะเทคโนโลยีทางการศึกษา ปี 2551

สรุปการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

ประจำปี 2551  

·         ครั้งที่ 1   วันที่ 8  มกราคม  2551      -  ประชุมกลุ่มมาตรฐานการลงรายการสื่อโสตทัศน์และสื่อ

                                                                      อิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยี

                                                                      พระ จอมเกล้าพระนครเหนือ

                          วันที่ 10  มกราคม  2551    -   ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

                                                                         -   อบรมและสาธิตการใช้งานโปรแกรม final Cut Pro    สำนัก

                                                                              วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

                                                                              ราชมงคล  ล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

                   วันที่ 11  มกราคม  2551      -   ศึกษาดูงาน  Motion  Capture  และการผลิต  Animation 

                                                                       วิทยาลัย  CAMT  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                  -   สาธิตการสร้าง   E – Book    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ 

                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล  ล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

 

·        ครั้งที่ 2   วันที่ 19 มีนาคม  2551        -   ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

                                                                 -    ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park    อาคารเซ็นทรัลเวิลด์

                                                                        สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

                                                                      พระนครเหนือ

                          วันที่ 20  มีนาคม  2551     -    ฟังบรรยายสาธิตการใช้โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล  ในหัวข้อ

                                                                             “Photo  Bank”  โดยวิทยากร  นายจีระพล  คุ่มเคี่ยม  นักวิชาการ

                                                                             คอมพิวเตอร์  จากสำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยี

                                                                             พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                                                       -    ฟังบรรยายสาธิตการใช้โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลภาพในหัวข้อ  

                                                                             “คลังภาพดิจิทัล”  โดยวิทยากร  นายราชบดินทร์  สุวรรณคัณฑิ   

                                                                             จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

        วันที่ 21  มีนาคม  2551     -    ประชุมคณะทำงานกลุ่มมาตรฐานการลงรายการสื่อโสตทัศน์และ

                                                                              สื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ·      ครั้งที่ 3   วันที่ 25 มิถุนายน 2551   -   ประชุมคณะทำงานกลุ่มมาตรฐานการลงรายการสื่อโสตทัศน์

                                                                             และสื่ออิเล็กทรอนิกส์    สำนักหอสมุดกลาง

                                                                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                         วันที่ 26  มิถุนายน 2551  -   อบรมและสาธิตฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลภาพ  

                                                                          Photo  Bank  โดยวิทยากร  นายจีระพล  คุ่มเคี่ยม  นักวิชาการ คอมพิวเตอร์

                                                                           จากสำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ

                                                                             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

                                                                           ราชมงคล ธัญญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

                   วันที่ 27 มิถุนายน 2551   -    ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาศึกษาดูงานสำนัก

                                                                          วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

                                                                           ราชมงคล  ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  

·         ·    ครั้งที่ 4   วันที่ 28 สิงหาคม 2551   -   ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

                                            -     ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลเพื่อ

                                                   การบริการบนเครือข่าย”  โดยนายอารยะ  เสนาคุณ, นายนิเวส

                                                   ศรีธัญรัตน์, นายสันติภาพ  เปลี่ยนโชติ  วิทยากรจาก  สำนัก

                                                   วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        วันที่ 29 สิงหาคม 2551  -      ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การสร้างฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลเพื่อ

                                                           ให้บริการบนเครือข่าย” (ต่อ)   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย     

                                                            เกษตรศาสตร์  บางเขน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาความเห็น (0)