การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัยมศึกษา  ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก  ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนจะต้องหมั่นฝึกฝน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้มาก ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  จึงจะทันกับความเจริญก้าวหน้าทางด้าน  ICT  ของโลกในปัจจุบัน

ชุมชนนี้ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในสิ่งที่สมาชิกมีความรู้  ความชำนาญ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในชุมชนของเราให้ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ์    จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และให้คำแนะนำ  ขอบคุณค่ะ