การทำกระชังเลี้ยงปลารอบที่ 2 ของกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทุ่งขาม หมู่ที่  6 ตำบลใหพัฒนา  อำเภอเกาะคา   จังหวัดลำปาง  วันที่  4  พฤษาคม   2549

   จากการประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังที่ผ่านมาได้ทราบถึงปัญหาในการเลี้ยงปลาในกระชังคือกระชังที่ทำการเลี้ยงปลามีสภาพเก่าและมีรอยฉีกขาดทำให้มีปลาหลุดออกมาจากกระชัง  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงปลาในครั้งต่อไป ทางกลุ่ม จึงมีการจัดทำกระชังเลี้ยงปลาขึ้นใหม่จำนวน  4  กระขังลดขนาดความถี่ของกระชังให้เล็กลงเพื่อความแข็งแรงของกระชังและเปลี่ยนจากการเลี้ยงปลาดุกในกระชังเป็นเลี้ยงปลานิลดำแทนโดยมีการพัฒนาแหล่งนำในการเลี้ยงปลาให้มีความสะอาดมากขึ้นเพื่อเป็นการจัดระบบนิเวศของสถานที่เลี้ยงปลาให้มีความพร้อมในการเลี้ยงปลาในครั้งต่อไปในวันที่  20  พฤษภาคม  2549  นี้