รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2552

       สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม  2552  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

      1.รายงานฐานะการเงิน    ก.ค. 52                  จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

      2.แยกประเภททั่วไป       ก.ค. 52                   จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

      3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย    ก.ค. 52                   จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

      4.ใบสำคัญทดรองจ่าย     ก.ค. 52                   จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

      5.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส  ก.ค. 52                จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

      6.คงเหลือ ณ วันที่ 31 ก.ค. 52                         จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)