ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เพชร
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานวิชาการที่สอดคล้องกับปรัชญาของการศึกษาสถาปัตยกรรม เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการเพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการเรียกการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านการเรียนการสอนเน้นการประสานทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างดังกล่าวได้

- เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มีความเป็นเลิศในคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คู่มือที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถนำไปเป็นแม่แบบให้กับสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์ได้

- ขอบเขตการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในอนาคต มีความครอบคลุมทุกหน่วยงานในคณะฯ ตามโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ "การจัดการศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่าง ๆ โดยมุ่งส่งเสริมวิชาการ ทำงานสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ" และปรัชญาการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ปรากฏในปรัชญาของหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ)

- กลไกการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ ได้อ้างอิงกลไกการประกันคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำคู่มือคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง
(SAR: Self Assessment Report) ของคณะฯ โดยจัดให้มีการประเมินตามดัชนีคุณภาพและ ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 มาตรฐาน 52 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จำแนกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในคณะฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะฯ ได้ดำเนินตามอุดมการณ์-วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การดำเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบและประเมินทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อประกันว่าคณะฯ ได้ดำเนินการตามอุดมการณ์วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คำสำคัญ (Tags)#ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 286175, เขียน: 11 Aug 2009 @ 14:16 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 21:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

-ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้นำมาใช้ใน สพฐ.เพื่อประกันว่าทุกโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจะมีคุณภาพเป็นมาตฐานเดี่ยวกัน....เป็นมาตรฐานเดียวกันจริงหรือ?ยังคาใจ

-โรงเรียนไกลปืนเที่ยง..ครูไม่ครบชั้น..นักเรียนขาดความพร้อม..ผู้ปกครองไม่มีปัญญาสนับสนุน..ถ้ารัฐบาลไม่เข้ามาเยียวยาชาตินี้จะผ่านการประเมินหรือไม่?

มาเยี่ยมชมผลงานครับ

ได้ความรู้มากเลยจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี แต่ทำไม่ผลการเรียนต่ำลงทุกปี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่เข้าชม

เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ใกล้ตัวเลยทีเดียวขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

ใกล้ตัวแค่เส้นยาแดงผ่าแปดค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เพิ่มเติม

เขียนเมื่อ 

ประกันทุกปี แต่ไม่เห็นจะพัฒนาหรือยกระดับให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมเท่าไหร่เลย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ช่วยแสดงความคิดเห็น

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่อาชีพของเราต้องรู้