อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

รายงานการประเมินโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย การตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2


รายงานการประเมินโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย การตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2
ผลงานวิจัยเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย การตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นายอนุชา เทวราชสมบูรณ์ หน่วยงานที่วิจัย สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ปีที่วิจัย พ.ศ.2547 ------------------------------------------------------ สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมพาลาโรมา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจราชการแบบเครือข่ายหน่วยงานและบุคคล แบบ e-Inspection การนำเสนอตัวอย่าง e-Inspection การแบ่งกลุ่มสัมมมมนาปฏิบัติการ กลุ่มย่อยในเรื่อง การพิจารณาจัดทำดัชนี เพื่อการตรวจ ติดตามและประเมินผล การตรวจราชการแบบ เครือข่ายหน่วยงานและบุคคล การตรวจราชการแบบ e-Inspection และการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยในที่ประชุมใหญ่ เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมสัมมนา จึงได้มีการประเมินโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 รายงานการประเมินผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ขอบเขตการประเมินผล พื้นที่การวิจัย ได้แก่ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมพาลาโรมา จังหวัดพิษณุโลก ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการ เป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 2 จำนวน 120 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากรทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามส่งให้แต่ละบุคคล ได้แบบสอบถามคืนมา 112 ฉบับ ตัวแปรต้น ได้แก่ ความคิดเห็นของบุคลากรประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 รูปแบบการประเมินผล เป็นการประเมินผลเชิงสำรวจ (Action Evaluation) ความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าประชุมสัมมนา การประเมินผลโครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 มีวิธี การศึกษาเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกรอบการวิจัย การสร้างเครื่องมือประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานการประเมินผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการ แบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ผลการประเมินโครงการ ตอนที่ 1 การตอบแบบประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการแบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ส่งแบบสอบถามไป จำนวน 120 ฉบับ ได้คืนมา 112 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 93.33 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการประเมินโครงการ 1. การประสานงานการประชุมสัมมนาระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 35.71 ปานกลาง ร้อยละ 64.29 และพอใช้ ร้อยละ 0.00 2. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 50.00 ปานกลาง ร้อยละ 50.00 และพอใช้ ร้อยละ 0.00 3. การต้อนรับผู้เข้าประชุมสัมมนา ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 50.00 ปานกลาง ร้อยละ 50.00 และพอใช้ ร้อยละ 0.00 4. การจัดเอกสารและวัสดุอุปกรณ์การประชุมสัมมนา ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 78.57ปานกลาง ร้อยละ 17.86 และพอใช้ ร้อยละ 3.57 5. การจัดสถานที่การประชุมสัมมนา ระดับการประเมินผลดีมาก ร้อยละ 64.29 ปานกลาง ร้อยละ 35.71 และพอใช้ ร้อยละ 0.00 6. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 57.14 ปานกลาง ร้อยละ 39.29 และพอใช้ ร้อยละ 3.57 7. การแบ่งกลุ่มสัมมนาปฏิบัติการกลุ่มย่อย ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 60.71 ปานกลาง ร้อยละ 39.29 และพอใช้ ร้อยละ 0.00 8. ระยะเวลาการจัดประชุมสัมมนา ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 21.43 ปานกลาง ร้อยละ 53.57 และพอใช้ ร้อยละ 25.00 9. แนวความคิดและความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนา ระดับการประเมินผล ดีมากร้อยละ 50.00 ปานกลาง ร้อยละ 7.14 และพอใช้ ร้อยละ 7.14 10. การนำเสนอตัววอย่าง e-Inspection ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 50.00 ปานกลาง ร้อยละ 50.00 และพอใช้ ร้อยละ 0.00 11. การจัดทำดัชนีเพื่อการตรวจราชการ ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 25.00 ปานกลาง ร้อยละ 71.43 และพอใช้ ร้อยละ 3.57 12. การตรวจราชการแบบเครือข่ายหน่วยงานและบุคคล ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 35.71 ปานกลาง ร้อยละ 60.72 และพอใช้ ร้อยละ 3.57 13. การตรวจราชการแบบ e-Inspection ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 28.57 ปานกลาง ร้อยละ 71.43 และพอใช้ ร้อยละ 0.00 14. การนำผลการประชุมสัมมนาไปใช้ประโยชน์ ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 32.14 ปานกลาง ร้อยละ 60.72 และพอใช้ ร้อยละ 7.14 15. การประเมินผลการประชุมสัมมนา ระดับการประเมินผล ดีมาก ร้อยละ 35.71 ปานกลาง ร้อยละ 60.72 และพอใช้ ร้อยละ 3.57 สรุปรายการประเมินผลระดับสูงสุด ได้แก่ การจัดทำเอกสารและวัสดุ อุปกรณ์ ร้อยละ 78.57 และรายการประเมินต่ำสุด ได้แก่ ระยะการประชุมสัมมนา ร้อยละ 21.43 และระดับการประเมินผลรวมเฉลี่ย ดีมาก ร้อยละ 46.43 ปานกลาง ร้อยละ 50.00 และพอใช้ ร้อยละ 3.57 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ 1. ควรแจกเอกสารให้ไปศึกษาก่อนการประชุมสัมมนา 2. ระยะเวลาในการประชุมน้อย ควรจัดอย่างน้อย 2 วัน เพราะเสียเวลาเดินทางมาก ข้อเสนอแนะ 1. ควรนำผลการประเมินโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการ แบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจราชการอิเลคทรอนิกส์ (e-Inspection) ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. ควรนำผลการประเมินโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการตรวจราชการ แบบ e-Inspection เขตตรวจราชการที่ 2 ไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการประชุมสัมมนาในครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อให้การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมายเลขบันทึก: 285915เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2009 21:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 15:52 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี