อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3

                                   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3
ผลงานวิจัยเรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นายอนุชา เทวราชสมบูรณ์ หน่วยงานที่วิจัย สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ปีที่วิจัย พ.ศ.2548 ------------------------------------------------------ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้ดำเนินการประเมินภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3 จำนวน 3,979 แห่ง ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3 สำหรับเป้าหมายการศึกษา ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ รวม 60 แห่ง วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.โดยสุ่มสถาน-ศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่และใหญ่พิเศษ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการ ที่ 2 และ 3 รวม 60 แห่ง เพื่อนำไปวิเคราะห์ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ประโยชน์ต่อไป สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ระดับประเทศ : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกรายภาคและจำนวนสถานศึกษา พบว่า ภาคเหนือ มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,215 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 4,205 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.76 ภาคกลาง มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7,966 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 7,965 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14,234 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 14,231 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ภาคตะวันออก มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,023 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 2,021 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ภาคตะวันตก มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,697 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 1,696 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ภาคใต้ มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,112 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 5,109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.94 รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน 35,247 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 35,218 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.84 (ข้อมูล สมศ. ณ วันที่ 14 มีนาคม 2548) 2. ระดับเขต : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามเขตตรวจราชการและจำนวนสถานศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเขต จำแนกรายเขตและจำนวนสถานศึกษาพบว่า เขตตรวจราชการที่ 2 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,108 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 2,093 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.29 และเขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,910 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 1,886 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.47 รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน 4,018 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอกจำนวน 3,979 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.03 (ข้อมูล สมศ. ณ วันที่ 14 มีนาคม 2548) 3. ระดับจังหวัด : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด จำแนกรายจังหวัดและจำนวนสถานศึกษา พบว่า จังหวัดตาก มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 261 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 254 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.32 จังหวัดพิษณุโลก มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 519 แห่ง ได้รับการประเมิน ภายนอก จำนวน 519 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 618 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 616 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.68 จังหวัดสุโขทัย มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 378 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 373 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 98.68 และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 332 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 331 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.70 รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน 2,108 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 2,093 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.29 (ข้อมูล สมศ. ณ วันที่ 14 มีนาคม 2548) 4. ระดับจังหวัด : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด จำแนกรายจังหวัดและจำนวนสถานศึกษา พบว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 470 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอกจำนวน 470 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 จังหวัดนครสวรรค์ มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 659 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 650 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 จังหวัดพิจิตร มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 403 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 393 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.52 และจังหวัดอุทัยธานี มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 378 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 373 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.68 รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน 1,910 แห่ง ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 1,886 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.47 (ข้อมูล สมศ. ณ วันที่ 14 มีนาคม 2548) 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2และเขตตรวจราชการที่ 3จำแนกเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างมีระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 20.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 80.00 มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 6.67 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 93.33 มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 33.33 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 66.67 มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 6.67 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 93.33 มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 6.67 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 33.33 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 60.00 โดยภาพรวมด้านผู้บริหาร สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 6.67 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 20.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 78.33 ด้านครู มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 53.33 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 46.67 มาตรฐานที่ 24 ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีครูเพียงพอ สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 26.67 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 73.33 โดยภาพรวมด้านครู สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 40.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 60.00 ด้านผู้เรียน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 6.67 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 93.33 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 6.67 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 60.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 33.33 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร สถานศึกษาอยู่ ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 6.67 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 80.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 13.33 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ73.33 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 26.67 มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 33.33 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 66.07 มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สถานศึกษาอยู่ในระดับ คุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 13.33 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 86.67 มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 46.67 และระดับ คุณภาพดี ร้อยละ 53.33 โดยภาพรวมด้านผู้เรียน สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 1.67 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 45.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 53.33 สรุปผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3 จำแนกรายด้าน ดังต่อไปนี้ 1. ด้านผู้บริหาร สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 6.67 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 20.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 78.33 รวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี 2. ด้านครู สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 0.00 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 40.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 60.00 รวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 3. ด้านผู้เรียน สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง ร้อยละ 1.67 ระดับคุณภาพพอใช้ ร้อยละ 45.00 และระดับคุณภาพดี ร้อยละ 53.33 รวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้

หมายเลขบันทึก: 285912เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2009 21:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 เมษายน 2012 01:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี