1. กิจกรรมเรื่องสั้นที่ฉันรัก

จุดประสงค์

1.       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

2.       เพื่อให้นักเรียนรู้จักการอ่านคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน

3.       เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกเรื่องที่อ่านประเภทสร้างสรรค์

4.       เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย

 

สื่อ /อุปกรณ์

1.       หนังสือ หรือ วารสารที่เกี่ยวกับเรื่องสั้น

2.       ใบความรู้ เรื่องสั้น

3.       ใบงาน

4.       อุปกรณ์ตกแต่ง

 

วิธีการจัดกิจกรรม

1.       อ่านใบงานความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้น

2.       ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสั้น

3.       อ่านเรื่องสั้นที่ชอบคนละ 1 เรื่อง

4.       แจกใบงานให้นักเรียนทำเรื่องย่อ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบตามจินตนาการของตนเอง พร้อมทั้งระบายสีตกแต่ง

5.       ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  สังเราะหืเรื่องสั้น

6.       นำเสนอหน้าชั้นเรียน

7.       คัดเลือกผลงานดีเด่นจัดแสดงที่บอร์ด

 

สถานที่จัดกิจกรรม  

              ห้องสมุด หรือ ห้องเรียน

 

การวัดผลและประเมินผล

1.       ผลงานนักเรียน

2.       การนำเสนอ

3.       สังเกตการร่วมกิจกรรม

 

ข้อเสนอแนะ

        ควรแนะนำให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นมาก่อนล่วงหน้า

                                                           

  ใบกิจกรรม

 

ชื่อเรื่องสั้น............................................................ชื่อผู้แต่ง................................................................

ปีที่พิมพ์..................สถานที่พิมพ์...................................สำนักพิมพ์...................................จำนวนหน้า........ 

ภาพประกอบเรื่องสั้น

(ตามจินตนาการของตนเอง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เนื้อเรื่องย่อ

ข้อคิดที่ได้

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับในเรื่องและนำไปใช้คือ

ความประทับใจ

                                                                                                      

                                                                                                       ใบความรู้

เรื่องสั้น (Short Story)

             ความหมาย  เรื่องสั้นคือ งานเขียนในรูปแบบบันเทิงคดี  ที่เสนอความคิดสำคัญเพียงความคิดเดียว เหตุการณ์เดียว  ในเวลาจำกัด ในสารานุกรม Collier ได้กล่าวถึงเรื่องสั้นว่า เรื่องสั้นต้องมีโครงเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมุ่งเน้นที่เวลา และสถานที่แห่งการกระทำของตัวละครหนึ่ง หรือสอง สามตัว และพยายามเสนอสิ่งนั้นออกมาในวิกฤตการณ์เดียวของช่วงชีวิต เรื่องสั้นควรต้องมี

1.       ตัวละคร

2.       พฤติกรรมของตัวละคร

3.       ฉากและช่วงเวลาที่เกิด

4.       โครงเรื่องง่ายๆไม่ซับซ้อน

ลักษณะของเรื่องสั้น มีลักษณะสำคัญดังนี้

1.       โครงเรื่อง หมายถึงการผูกโครงเรื่องต่างๆของผู้เขียน ง่ายๆไม่ซับซ้อน โครงเรื่องจะต้องมี 3 ตอน คือ ตอนเริ่มเรื่อง ตอนดำเนินเรื่อง และตอนจบเรื่อง เป็นการปิดปมของเรื่อง

2.       แก่นของเรื่องหรือแนวคิดของเรื่อง

3.       ตัวละคร

4.       บทสนทนา

5.       ฉาก คือ สถานที่ เวลา และบรรยากาศในเรื่อง

6.       การปิดเรื่อง ผู้เขียนจะคลี่คลายปมของเรื่องให้ผู้อ่านทราบ

 ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนการใช้ห้องสมุด หรือการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยก็ได้นะคะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้ดีทีเดียวละค่ะ