พันธะสัญญาการเรียนรู้

การจัดการกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในเวลา  1 เดือน

เป้าหมายในชีวิต
     ต้องจับจ่ายใช้สอย ค่าใช้จ่ายต่างๆภายในหนึ่งเดือน  รวมแล้วไม่เกิน 3000 บาท

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. เพื่อฝึกตนเองให้มีหลักการ    มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
 2. เพื่อฝึกตนเองให้มีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความคิด ไตร่ตรอง พิจารณาโดยใช้เหตุผล
 3. เพื่อฝึกตนเองให้รู้จักประหยัด  อดออม  ใช้จ่ายแต่พอดี ไม่เกินตัว
 4. เพื่อฝึกตนเองให้มีการบันทึก รายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน
 5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น
 6. เพื่อลดภาระของบิดา มารดา ในการส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือ
 7. เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา  ไม่ให้ท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความยากลำบากไปกว่านี้
 8. เพื่อแสดงถึงความเป็นลูกที่ดีของบิดา มารดา และเป็นคนดีของสังคม

วิธีการเรียนรู้

 1. นั่งสมาธิอย่างน้อย  30 นาทีเมื่อจิตเกิดสมาธิ ก็ใช้สมาธิเป็นฐานในการพิจารณา  มองถึงอนาคตมุ่งพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย  นั่นคือหลักการประเมินรายจ่ายอย่างคร่าวๆ
 2. นำสมุดมา 1 เล่มเพื่อบันทึกรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน
 3. ในแต่ละวันต้องวางแผนการใช้จ่ายเช่น   ตั้งงบประมาณไว้  100/วัน  กินข้าว 3 มื้อๆละ 20 บาท  อีก 40 บาทจ่ายค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น  ขนม เอกสาร  เป็นต้น
 4. เติมน้ำมันรถ  90  บาท  ใช้ขับรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ  25  วัน  ใช้รถเท่าที่จำเป็น ถ้าเป็รระยะทางใกล้ก็ใช้วิธีเดินเท้าไป  ขับรถด้วยความเร็วเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎจราจร
 5. นำน้ำดื่มที่หอพักจัดไว้ให้  มีทั้งน้ำเย็น น้ำอุ่น  น้ำร้อน   ใส่ขวดนำติดกระเป๋าไปด้วย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียว
 6. เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์  ราคาเหมาะสม
 7. จะต้องซัก  รีด เสื้อผ้าด้วยตนเอง  จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก
 8. ดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้

หนังสือ   โทรทัศน์   หนังสือพิมพ์   อินเตอร์เน็ท  บุคคลตัวอย่างเช่น บิดามารดา

พิสูจน์ได้อย่างไร

 1. พิสูจน์จากงบประมาณที่ตั้งไว้เดือนละ   3000  บาท 

             ถ้าใช้จ่ายใน 1 เดือนไม่เกิน  3000  บาท   แสดงว่า  ประสบผลสำเร็จ

             ถ้าใช้จ่ายใน 1 เดือนเกิน     3000  บาท    แสดงว่า  ไม่ประสบผลสำเร็จ

แนวทางการแก้ไข

ตั้งใจและทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับการใช้จ่ายในแต่ละวัน
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเต็มใจ  เคร่งครัด  อดทน

 ตัวอย่างสมุดรายรับ รายจ่ายครัวเรือน

 ที่มา: http://img514.imageshack.us/img514/8471/a1zf9.jpg