ห้องเรียนคุณภาพ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนของ สพฐ . แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการ

กระจายอำนาจแก่โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติ ระดับห้องเรียน มีความคาดหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ประการ ดังนี้

               ) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

               ) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

               ) การวิจัยในชั้นเรียน (CAR)

               ) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

               ) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

. ตัวชีวัดความสำเร็จ (KPI - Key Performance Indicators) ห้องเรียนคุณภาพ

มีข้อตกลงเบื้องต้นด้านตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านความรู้ ผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ที่จะทำให้เกิดห้องเรียนคุณภาพทั้ง ด้าน ไว้ดังนี้

. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน

) ด้านความรู้ ครูได้พัฒนาความรู้ในสิ่งต่อไปนี้

              ( ) แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง

              ( ) การจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง

              ( ) การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

              ( ) ห้องเรียนคุณภาพ

) ผลปฏิบัติงาน ที่ปรากฏ

              ( ) แผนพัฒนาตนเอง

              ( ) ผลงานเชิงสร้างสรรค์

) ตัวชี้วัด

             ( ) มีความตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ทุ่มเทการทำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ

             ( ) มีแผนการพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงาน และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์

. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

   ) ด้านความรู้

             ( ) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ (Backward Design)

             ( ) ผู้บริหาร นิเทศชี้แนะ (Coaching) การจัดกิจกรรมเรียนรู้

             ( ) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         ( ) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ

  ) ผลปฏิบัติงาน

            (๑ ) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            (๒ ) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ

  ) ตัวชี้วัด นักเรียนมีผลงาน , ชิ้นงาน ที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

. การวิจัยในชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research)

  ) ด้านความรู้

           ( ) การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan-ID)

           ( ) การวิจัยในชั้นเรียน

  ) ผลปฏิบัติงาน

          ( ) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

          ( ) รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน

  ) ตัวชี้วัดใช้การวิจัยชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research) พัฒนาตนเองและ

  นักเรียน มีเพื่อนสะท้อนความคิด

. การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

  ) ด้านความรู้การใช้สื่อสารสนเทศ (ICT) เพื่อการพัฒนาการเรียน

  ) ผลปฏิบัติงาน

        (๑ ) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT

        (๒ ) มี e-Mail และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์

  ) ตัวชี้วัดมีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระ

     วิชาต่าง อย่างหลากหลาย

. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

   ) ด้านความรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสร้างวินัยเชิงบวก

   ) ผลปฏิบัติงาน จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ

  ) ตัวชี้วัด ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวมทั้งร่างกาย 

      สติปัญญา สังคม  และอารมณ์