ห้องเรียนคุณภาพเป็นแนวทางการขับเคลื่อนของ สพฐ. แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการ

กระจายอำนาจแก่โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติ ระดับห้องเรียน มีความคาดหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ประการ ดังนี้

               ) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

               ) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

               ) การวิจัยในชั้นเรียน (CAR)

               ) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

               ) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

. ตัวชีวัดความสำเร็จ (KPI - Key Performance Indicators) ห้องเรียนคุณภาพ

มีข้อตกลงเบื้องต้นด้านตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านความรู้ ผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ที่จะทำให้เกิดห้องเรียนคุณภาพทั้ง ด้าน ไว้ดังนี้

. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน

) ด้านความรู้ ครูได้พัฒนาความรู้ในสิ่งต่อไปนี้

              () แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง

              () การจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง

              () การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

              () ห้องเรียนคุณภาพ

) ผลปฏิบัติงาน ที่ปรากฏ

              () แผนพัฒนาตนเอง

              () ผลงานเชิงสร้างสรรค์

) ตัวชี้วัด

             () มีความตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ทุ่มเทการทำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ

             () มีแผนการพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงาน และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์

. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

   ) ด้านความรู้

             () การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ (Backward Design)

             () ผู้บริหาร นิเทศชี้แนะ (Coaching) การจัดกิจกรรมเรียนรู้

             () ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         () รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ

  ) ผลปฏิบัติงาน

            (๑) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            (๒) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ

  ) ตัวชี้วัด นักเรียนมีผลงาน, ชิ้นงาน ที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

. การวิจัยในชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research)

  ) ด้านความรู้

           () การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan-ID)

           () การวิจัยในชั้นเรียน

  ) ผลปฏิบัติงาน

          () ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

          () รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน

  ) ตัวชี้วัดใช้การวิจัยชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research) พัฒนาตนเองและ

  นักเรียน มีเพื่อนสะท้อนความคิด

. การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

  ) ด้านความรู้การใช้สื่อสารสนเทศ (ICT) เพื่อการพัฒนาการเรียน

  ) ผลปฏิบัติงาน

        (๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT

        (๒) มี e-Mail และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์

  ) ตัวชี้วัดมีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระ

     วิชาต่าง อย่างหลากหลาย

. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

   ) ด้านความรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสร้างวินัยเชิงบวก

   ) ผลปฏิบัติงาน จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ

  ) ตัวชี้วัด ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวมทั้งร่างกาย 

      สติปัญญา สังคม  และอารมณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย