วันนี้มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้สมองเป็นฐาน (แผนแบบ BBL)  ของคุณครูกนกอร  วรกิตติกุล  ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทย  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง  สพท.สกลนคร เขต 2  มาให้คุณครูและผู้ที่สนใจแผนการสอนแบบ  BBL  ไปศึกษาดูนะคะ

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้  

 

กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่   เรื่อง  ร้องรำทำเพลง                                                             เวลา  ๑๙   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง  เพลงอึ่งอ่าง                                                เวลา      ชั่วโมง

                                                                                               

๑. สาระสำคัญ

          การฟัง การพูด  การอ่านและการเขียนเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆดังนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างตั้งใจจึงจะเข้าใจสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องและแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามได้ถูกต้อง

 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.      อ่านออกเสียงบทเพลงได้ถูกต้อง

๒.    ร้องเพลงอึ่งอ่างได้ถูกต้อง

๓.     เขียนคำในบทเพลงและบอกความหมายของคำในบทเพลงได้ถูกต้อง

๔.     นักเรียนมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

 

๓. สาระการเรียนรู้

๑.      การอ่านออกเสียงบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.    การเขียนคำในบทเพลงอึ่งอ่าง

๓.     การบอกความหมายของคำในบทเพลง

 

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้               

๑.         นำรูปภาพอึ่งอ่างให้นักเรียนดูพร้อมสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพ เช่น  ให้นักเรียนบอกว่าเป็นรูปอะไร

         เมื่อนักเรียนตอบถูกแล้วสนทนาต่อไปถึงเรื่องรูปร่างลักษณะ  ที่อยู่อาศัย  อาหาร  และประโยชน์  นักเรียน    

         ช่วยกันเล่าถึงประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับอึ่งอ่างในเรื่องต่างๆ ใช้เวลาพอสมควร

๒.       ติดแผนภูมิเพลงอึ่งอ่างให้นักเรียนดู ครูอ่านให้ฟัง ๑ เที่ยว  ให้นักเรียนอ่านตามสัก ๒ ๓ เที่ยว พร้อมอ่าน

สลับไป-มาระหว่างคำจนคิดว่า อ่านได้คล่องแล้ว   ( เนื้อเพลง อึ่ง  อ่าง อยู่ภาคผนวก )

๓.        ครูสอนท่าประกอบการร้องเพลง อึ่งอ่าง  เพื่อใช้เรียกสมาธิ ให้ฝึกจนทำได้พร้อมฝึกร้องเพลงไปด้วย

๔.        นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ครูเตรียมมาเช่น  อึ่งอ่าง   ข้าง  โอ่ง  หลัง  โก่ง   จับ   คอยฯ ( มีในภาคผนวก )

๕.        เปิด ซี ดี เพลงอึ่งอ่างให้นักเรียนฟังแล้วให้ร้องตามสัก ๒ ๓ เที่ยวพร้อมตบมือให้จังหวะตามไปด้วย

๖.         นักเรียนเล่นเกมต่อคำที่หายไปในแผนภูมิเพลง

 

 

รายละเอียดของเกม -ครูเอากระดาษปิดตรงคำในแผนภูมิเพลงตามความเหมาะสม

                                      -นำกล่องคำศัพท์มาวางไว้แล้วนักเรียนเปลี่ยนกันออกมานำแผ่นคำศัพท์ติดตรงคำที่หายไปในบทเพลงให้ครบใครออกมาหลายครั้งกว่าเพื่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะ

๗.        ทดสอบโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๑ .๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วยและแบบฝึกที่ ๑.๒เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง   แบบฝึกที่ ๑.๓ เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๘.        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม

-          ในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่นมีการอ่านบทเพลง การร้องเพลง  การเล่นเกม  ฯลฯ

-          นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมวันนี้  (ตอบทีละคน) เช่น   ร้องเพลงอึ่งอ่างได้   ได้คำศัพท์จากเพลง

เช่นคำว่า  อึ่งอ่าง   นั่ง   ข้าง  โอ่ง   เป็นต้น

 

วัสดุอุปกรณ์ /สื่อ / และแหล่งการเรียนรู้

๑.            แผนภูมิเพลง อึ่งอ่าง

๒.          ตรวจผลงาน    -แบบฝึกที่  ๑.๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วย

                                                      -แบบฝึกที่  ๑.๒ เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง

                          - แบบฝึกที่  ๑.๓  เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๓.           บัตรคำ

๔.           แผ่นซี ดี เพลง อึ่งอ่าง

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล

๑.           สังเกตพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.          สังเกตพฤติกรรมการรองเพลงอึ่งอ่าง

๓.          การตรวจผลงาน

                                -แบบฝึกที่  ๑.๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วย

                                               -แบบฝึกที่  ๑.๒ เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง

                   - แบบฝึกที่  ๑.๓  เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๔.          สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

เครื่องมือการประเมิน

๑.            แบบประเมินพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.          แบบประเมินพฤติกรรมการร้องเพลงอึ่งอ่าง

๓.           แบบบันทึกการตรวจผลงาน

๔.           แบบประเมินพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

๑.      ผลการประเมินพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่างนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

๒.    ผลการประเมินพฤติกรรมการร้องเพลงอึ่งอ่างนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๓.     ผลการบันทึกการตรวจผลงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

             ๔.  ผลการประเมินพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

สรุปผลการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน

                การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  BBL ในชั่วโมงนี้

นักเรียนใช้สมองในการเรียนรู้  ๖ ส่วนคือการคิด  การมองเห็น ได้ยิน ระยะมิติการ สัมผัส เคลื่อนไหว

ฉะนั้นการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ฝังแน่นเพราะได้ใช้สมองหลายๆส่วนพร้อมกัน

 

  http://school126.igetweb.com